Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

41

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Zielone płuca. Rewitalizacja zieleni Ogrodu Jordanowskiego

Lokalizacja
(52.540171342023186, 19.704626803360004)
Ulica 4 Pułku Strzelców Konnych
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
edukacja
środowisko
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Ogródek Jordanowski jest miejscem wypoczynku płocczan na osiedlu Wyszogrodzka, położonym w otoczeniu trzech ruchliwych ulic. Występują tam stare drzewa, w tym jedno pomnikowe i kilka kwalifikujących się do tego miana. Park stanowi zieloną enklawę dla rodzin z dziećmi i młodzieży, a rozłożyste konary drzew chronią ich przed nadmiernym nasłonecznieniem. Projekt zakłada zadbanie o znajdujący się tam drzewostan. „Trzeba chronić i ratować stare drzewa. To one już teraz, w odróżnieniu od kilkuletnich sadzonek, pobierają ogromne ilości CO2, produkują tlen i zatrzymują do 4,5 kg zanieczyszczeń rocznie (w tym 1,8 kg ozonu i 1,35 kg pyłów)” – jak podaje profesor SGWW dr hab. Jacek Borowski. Zależy nam również na wzbogaceniu bioróżnorodności ogródka poprzez wykonanie nasadzeń gatunków rodzimych kwiatów (malwy, wrotycz, rumianki, farbowniki, mydlnice, niezapominajki itp.) oraz ziół. Wzdłuż ogrodzenia ogrodu chcielibyśmy zasadzić zimnozielony bluszcz, stanowiący naturalną ochronę przed pyłem w miesiącach ciepłych i smogiem w zimie. Projekt ma charakter społeczny. Dlatego po wyznaczeniu i przygotowaniu najbardziej optymalnych miejsc do prawidłowego wzrostu roślin, chcemy włączyć w akcję sadzenia kwiatów lokalna społeczność. Projekt to również możliwość prowadzenie zajęć edukacyjnych i animacyjnych związanych z ekologią dla osób korzystających z Ogrodu oraz uczniów płockich szkół i przedszkoli. Dlatego zależy nam na stworzeniu ścieżki edukacyjnej poprzez podpisanie gatunków roślin i opisy drzew. Chcemy też wymienić istniejące pojemniki na śmieci na te przeznaczone do segregacji i recyklingu oraz zakupić pojemniki do zbierania deszczówki. Dodatkowo chcielibyśmy zakupić pawilon, w którym przechowywane będą narzędzia i akcesoria niezbędne do pielęgnacji terenów zielonych oraz stoły i krzesła do eko-wydarzeń. Wierzymy, że te działania zwiększą świadomość przyrodniczą osób odwiedzających ogródek. Wpłyną również na poprawę warunków środowiskowych rosnącej tam zieleni, a tym samym na lepsze oddziaływanie na zdrowie mieszkańców.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada działania w kilku obszarach:
1. Dbałość o istniejące zasoby zielone, głównie starodrzew. Wynajęcie profesjonalnej firmy dendrologicznej w celu określenia stanu najstarszych drzew, ustalenia bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących pielęgnacji, poprawy warunków ich bytowania na tym terenie. Wdrożenie zaleconych prac pielęgnacyjnych. Część z nich znajduje się przy placu głównym zabaw (obwód mierzony na wysokości 130 cm w 2023)i są to: lipa – 221 cm; klon 290 cm; grupa 2 jesionów 155 i 125 cm, wiąz, topola na tyłach za boiskiem Orlik : 2 jesiony -183 i 140, lipa 203, topola.
   

2. Wynajęcie firmy ogrodniczej w celu przygotowania podłoża i wykonania części nowych nasadzeń, by w latach późniejszych przy niewielkich nakładach pracy rośliny mogły samodzielnie się odnawiać. Zakres prac dotyczyłby wyznaczenia miejsc w których można wykonać dodatkowe nasadzenia mające zwiększyć różnorodność. Byłyby to „rozsiane” po całym ogrodzie, „punkty kwiatowe”, ok. 400 mkw. Do tego dochodziłoby przeszkolenie (wdrożenie) pracowników zatrudnionych na stałe w ogrodzie w kierunku prawidłowej pielęgnacji terenów zielonych. Wynajęta firma miałaby w obowiązku również dowóz odpowiedniego podłoża do nowych nasadzeń. Część nasadzeń wykonaliby także mieszkańcy i dzieci okolicznych terenów, podczas eko-wydarzeń i doraźnych akcji.
   

3. Zakup:
- nasion i bylin kwiatowych, sadzonek pnączy zimnozielonych na ogrodzenie, co stworzyłby barierę ochronną od ulic i uzupełnił już istniejący krzewny żywopłot. W naszej ocenie jest to długość ok. 100 m.
- nowych śmietniczek na odpady segregowane;
- pojemników na deszczówkę;
- pojemnika na kompostownik;
- domku narzędziowego oraz narzędzi do właściwej ekologicznej pielęgnacji terenów zielonych;
   

4. Opracowanie i wykonanie tablic edukacyjnych, opisów drzew i roślin z materiałów jak najbardziej ekologicznych.
   

5. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji edukacyjnych, spacerów ekologicznych dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych oraz warsztatów weekendowych dla rodzin mieszkających na pobliskich osiedlach. Zakup np. domków do składania dla ptaków, akcesoriów do budowy domków dla owadów itp.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

W dobie kryzysu klimatycznego istnieje ogromna potrzeba uświadamiania powiązań łączących różne elementy środowiska z codziennymi zachowaniami ludzi oraz koniecznością utrzymania względnej harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Główne cele projektu to:
1. Kształtowanie postaw proekologicznych różnych grup wiekowych;
2. Szeroko pojęta edukacja ekologiczna różnych grup wiekowych;
3. Dbałość o zdrowie mieszkańców, przeciwdziałanie wyspom ciepła i zatrzymywania wody w glebie;
4. Aktywizacja społeczności lokalnej;
5. Nadanie nowego wymiaru i stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej;
6. Rozwijanie potrzeb estetycznych i budowanie pozytywnych relacji człowiek-człowiek, człowiekśrodowisko.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu

 

L.P.

Składowe projektu

Koszt

1

Firma dendrologiczna

20 000

2

Firma ogrodnicza – przywiezienie i przygotowanie podłoża, wyznaczenie miejsc kwiatowych, konsultacje 

15 000

3

Zakup nasion kwiatów i bylin

8 000

4

Zakup sadzonek zimnozielonego bluszczu pospolitego do posadzenie wzdłuż żywopłotu, gdzie nie ma krzewów.

1500

5

Naprawa/wzmocnienie ogrodzenia, gdzie będzie bluszcz

8000

6

Pojemniki na deszczówkę – 5 szt.

1800

7

Kompostownik ogrodowy

600

8

Zakup i montaż segregowalnych pojemników na odpady (śmietniczki) 10 szt.

6000

9

Szopa – domek narzędziowy

6500

10

Narzędzia do pielęgnacji i odzież ochronna dla pracowników i uczestników eko eventów

1200

11

Projekty graficzne eko tablic, wydruk i montaż – 20 tablic

10000

12

Zakup składanych krzeseł (25 szt.) i stołów (8 szt.) do eko eventów

6000

13

Materiały do eventów ekologicznych –np. : domki dla ptaków i owadów do samodzielnego składania, ok. 30 zł/szt

1200

 

Razem

85 800

Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Konsultacje dendrologiczne + koszt niezbędnych prac pielęgnacyjnych (raz dwa razy w roku) 6 000
2 Konsultacje firmy ogrodniczej + koszt niezbędnych ekonawozów, ziemi (na początku sezonu) 6 000
3 Prace pielęgnacyjne nowych nasadzeń i utrzymania ekotablic
(28,10 brutto/h x 8 h w tygodniu/os x 4 tygodnie w miesiącu x 5 miesięcy = na osobę 4496 x 2 os.
8992
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10   20 992
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Obszar śródmiejski miasta Płocka, ze względu na istnienie i rozwój intensywnej zabudowy, posiada stosunkowo niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej oraz mały udział terenów zadrzewionych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie udziału terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych, która korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców. To poprawa warunków sanitarnych oraz klimatycznych – oczyszczanie powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła. Projekt nie zakłada żadnej wycinki drzew. Przeciwnie, planowane są dodatkowe nasadzenia. To pozwoli zachować „zielony charakter” tej przestrzeni i uchronić przed dalszą wycinką już rosnących tam drzew. Projekt jest tworzony, aby NA ZAWSZE zapobiec wycinkom. Jednocześnie zależy nam aby planowane nasadzenia pozwoliły na ograniczenie mechanicznego koszenia traw na tym obszarze.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania 117 700 zł
Data dodania 2024-03-21 13:19:56
Data przyjęcia 2024-03-21 13:22:32
Data modyfikacji 2024-07-04 12:09:42
Powrót