Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

23

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W SP 18

Lokalizacja
(52.554226268330886, 19.66800928588869)
Ulica Jasna 8
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
edukacja
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
osoby z niepełnosprawnościami
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku, w celu zapewnienia wielokierunkowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami, lokalizacja: ul. Jasna 10 (SP nr 18). Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku jako kreatywna placówka szuka metod, które pomogą prowadzić przyjazną, bezpieczną i efektywną terapię dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami emocjonalnymi. Bardzo pomocna będzie w tym Sala Doświadczania Świata. Terapia w Sali ze specjalnym wyposażeniem opiera się na sensoryczności człowieka i jego reakcjach na różne bodźce. Wykorzystanie specjalistycznych urządzeń umożliwi wielokierunkowy rozwój uczniom przez dostarczanie odpowiedniej ilości bodźców (dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i dotykowych), które pozwolą na pełniejszy rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych. Prowadzenie zajęć w Sali Doświadczania Świata ułatwi pokonywanie lęków i oporów, bardzo korzystnie wpłynie na zdobywanie nowych doświadczeń.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku jest placówką z oddziałami integracyjnymi. Uczy się w niej obecnie 520 uczniów, w tym 145 (ok.30%) dzieci, które ze względu na podsiadane orzeczenie lub opinię wymagają szczególnej uwagi i opieki edukacyjno-terapeutycznej. Głównym celem projektu jest utworzenie Sali Doświadczania Świata – miejsca do prowadzenia zajęć dla dzieci wymagających zapewnienia specjalistycznej pomocy edukacyjno-terapeutycznej. Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, które jest wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Terapia w takiej sali opiera się na sensoryczności człowieka i jego reakcjach na różne bodźce. Jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych stymulatorów, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji. Pobyt w Sali Doświadczania Świata pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym i wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi oraz łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulują oraz prowadzą do poprawy komunikacji. Systematyczna stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest więc ważnym źródłem rozwoju każdego dziecka gdyż:
-zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania,
-zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
-wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku,
-zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń) zwiększa wrażliwość,
- poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni,- motywuje do podejmowania aktywności,
-przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia,
-doskonali pracę poszczególnych analizatorów,
-wpływa na rozwój wyższych funkcji, tj. emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.
 Celem pośrednim projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom wymagającym pomocy w sferze rozwoju fizycznego, emocjonalnego, psychicznego czy społecznego. Punktem docelowym jest również zagwarantowanie lepszego poziomu edukacji oraz zwiększenie dostępności do bezpłatnego korzystania z placówek oferujących wspomaganie rozwoju dzieci.
Wykwalifikowana Rada Pedagogiczna, posiadająca wykształcenie w zakresie Integracji Sensorycznej, Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne, Terapii Ręki, Socjoterapii, Oligofrenopedagogiki, Surdopedagogiki, Tyflopedagogiki, Logopedii, Terapii Pedagogicznej przy odpowiednim wyposażeniu sali jest w stanie zapewnić kompleksową, różnorodną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb społecznych pomoc. Zajęcia będą prowadzone  zarówno  w formie indywidualnej jak i  grupowej. Oferta skierowana będzie do dzieci i młodzieży szkolnej, która wymaga pracy edukacyjno-terapeutycznej w zakresie  rozwoju funkcji: emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych.
Największym atutem utworzenia  Sali Doświadczania Świata jest nieodpłatne korzystanie z terapii, jej dostępność oraz lokalizacja.
Zapewnienie ogólnodostępności
Sala Doświadczania Świata będzie dostępna dla mieszkańców miasta Płocka w ilości min. 4 godzin tygodniowo. Z Sali będzie można korzystać w trakcie roku szkolnego (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć edukacyjnych) w wyznaczonych godzinach.  Podstawą korzystania z Sali będzie dokument wydany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, tj. opinia lub orzeczenie dotyczące Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych dziecka. Korzystanie z SDŚ odbywać się będzie w obecności pracownika SP 18 - wyznaczonego przez dyrektora placówki.

Szkoła  dysponuje odpowiednią salą, którą można wykorzystać do tego rodzaju zajęć, jednakże wymaga ona odpowiedniego przygotowania oraz wyposażenia, by zapewnić jak najlepszą jakość terapii. Szczegółowe koszty remontu sali oraz zakupu potrzebnego wyposażenia/sprzętu znajdują się w szacunkowym kosztorysie.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku położona jest na osiedlu Skarpa. Uczy się w niej 520 uczniów.  Większość dzieci  pochodzi z rodzin ubogich, wielodzietnych. Jest to jedna z nielicznych   placówek  szkolnych na tym osiedlu i w okolicy posiadająca oddziały integracyjne na każdym poziomie edukacyjnym. Obecnie pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych jest 145 uczniów. Na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawia się następująco:

Liczby w poniższej tabeli wskazują jak dużo dzieci uczęszczających do naszej szkoły wymaga efektywnej  terapii edukacyjno-terapeutycznej. Są to głównie uczniowie ze spektrum autyzmu ale także dzieci z niedosłuchem, wadą wzroku i niepełnosprawnością intelektualną. Poza tym, ze względu na min.  wszechobecną elektronikę oraz sytuację po pandemii koronawirusa COVID-19 coraz częściej diagnozujemy zaburzenia zachowania, nerwice  i fobie szkolne. Wychodząc na przeciwko wyzwaniom współczesnego świata, jako kreatywna placówka szukamy metod, które pomogą prowadzić przyjazną, bezpieczną i efektywną terapię między innymi takich zaburzeń. Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata byłyby nam w tym bardzo pomocne.  Na podkreślenie zasługuje fakt, że w szkole uczą się dzieci dotknięte wojną w Ukrainie, które także wymagają szczególnej opieki. Sala Doświadczania Świata będzie  miejscem, w którym mogą otworzyć się na pracę z terapeutami, a co za tym idzie w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji uporać się z trudnymi doświadczeniami.
W Płocku zajęcia w Sali Doświadczania Świata  są prowadzone głownie w placówkach prywatnych. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Płocku nie mają w ofercie  takich zajęć   i w związku z tym rodzice muszą za nie zapłacić, co w obecnych czasach dla większości stanowi duży kłopot.  Poza tym terapia odbywa się zbyt daleko od osiedla Skarpa, by nasi uczniowie mogli z nich systematycznie korzystać. Dodatkową barierą jest ograniczona liczba miejsc na takie zajęcia, co zwiększa czas oczekiwania na terapię. W Szkole Podstawowej nr 18 uczą się nie tylko dzieci z obwodu szkolnego ale także z pobliskich miejscowości i innych osiedli – ok.30%. Stąd nasza inicjatywa, która jest odpowiedzą na duże zapotrzebowanie społeczne w tym względzie, nie tylko na terenie osiedla Skarpa.
 Efektywna terapia z wykorzystaniem Sali Doświadczeń Świata stawia na zdrowe społeczeństwo poprzez poprawę stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego młodszych mieszkańców Płocka. W związku z tym projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta.
Podsumowując stwierdzamy, że utworzenie Sali Doświadczania Świata w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku zapewni wszechstronny rozwój i terapię uczniom, a  rodzicom dodatkową przestrzeń do swobodnego opowiedzenia o swoich trudnościach w radzeniu sobie z problemami w relacji z dzieckiem.

 

Rok szkolny

Ucz.

klas 1-3

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Ucz.

4-8

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Ucz. posiadający opinie

kl. 1-3

Ucz. posiadający opinie

kl. 4-8

Ucz.

z diagnozą SI

Ucz.

z diagnozą

logoped.

Ucz.

z diagnozą

socjoterapeut.

2018/19

8

26

13

82

58

67

19

2019/20

17

34

40

95

56

89

49

2020/21

15

38

34

102

58

59

50

2021/22

14

35

36

108

54

66

54

2022/23

18

32

32

99

98

55

52

2023/24

20

32

29

64

46

73

48

 

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1

Wyposażenie sali, transport wyposażenia, montaż urządzeń do terapii (kwota brutto)

98 180 zł

2

Przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na Salę Doświadczania Świata (kwota brutto)

85 906,90 zł

3 RAZEM

184 086,90 zł

4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 brak  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów NIE DOTYCZY
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_zał. 3.pdf
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 207 400 zł.
Data dodania 2024-03-21 10:01:35
Data przyjęcia 2024-03-21 10:02:46
Data modyfikacji 2024-07-04 12:18:36
Powrót