Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

20

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

SZALIK WISŁY PŁOCK DLA KAŻDEGO UCZNIA

Lokalizacja
(52.54464498775884, 19.685418605804443)
Ulica Płock
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu edukacja
kultura
sport
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt "Szalik Wisły Płock dla każdego ucznia" w Płocku to inicjatywa, która wykracza poza zwykłe wsparcie sportowe, stając się fundamentem dla budowania silnej społeczności lokalnej i promowania zdrowego stylu życia wśród młodych mieszkańców. W kontekście dwóch klubów Wisła Płock – piłki nożnej i piłki ręcznej – ten projekt nabiera dodatkowego wymiaru, podkreślając różnorodność sportową miasta i umożliwiając młodzieży identyfikację z szerokim spektrum dyscyplin.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Poprzez rozdanie niebiesko-biało-niebieskich szalików każdemu uczniowi i przedszkolakowi, projekt ma na celu nie tylko zwiększenie widowni na meczach obu drużyn Wisły Płock, ale także wzbudzenie ducha współzawodnictwa i dumy z przynależności do społeczności miasta. Szaliki, będące symbolami wsparcia, mają zachęcić młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym Płocka, niezależnie od tego, czy ich pasją jest piłka nożna, czy piłka ręczna.
Projekt zakłada, że wczesne zaangażowanie w kulturę kibicowania może mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci oraz młodzieży, promując wartości takie jak praca zespołowa, lojalność, i zdrowa rywalizacja. Dodatkowo, inicjatywa ta ma na celu stworzenie nowych możliwości dla klubów Wisła Płock w zakresie marketingu i sprzedaży biletów, co może przyczynić się do wzrostu ich przychodów i dalszego rozwoju.
Biorąc pod uwagę obecne wyzwania, jakie stoją przed klubami sportowymi i miastami w całej Polsce – od finansowych po społeczne – projekt "Szalik dla każdego ucznia" wydaje się być inwestycją w przyszłość. Nie tylko promuje zdrowy i aktywny tryb życia wśród młodych, ale również zwiększa ich zaangażowanie w lokalną kulturę i tradycje sportowe. Poprzez wspieranie obu klubów Wisła Płock, projekt ten ma potencjał, aby zainspirować kolejne pokolenia do bycia aktywnymi uczestnikami w życiu sportowym miasta, jednocześnie budując silne poczucie wspólnoty i tożsamości lokalnej.
Wspólnymi siłami możemy stworzyć środowisko, w którym młodzież będzie rozwijać swoje pasje sportowe, budując jednocześnie silne fundamenty dla przyszłego rozwoju społecznego i ekonomicznego naszego miasta.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1. Cel i potrzeba realizacji projektu.

Projekt "Szalik Wisły Płock dla każdego ucznia" w Płocku to inicjatywa, która wykracza poza zwykłe wsparcie sportowe, stając się fundamentem dla budowania silnej społeczności lokalnej i promowania zdrowego stylu życia wśród młodych mieszkańców.
Wczesne zaangażowanie w kulturę kibicowania może mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci oraz młodzieży, promując wartości takie jak praca zespołowa, lojalność, i zdrowa rywalizacja. To sposób na zwiększenie poczucia wspólnoty w szkole oraz wsparcia dla lokalnych drużyn sportowych. Dodatkowo, inicjatywa ta ma na celu stworzenie nowych możliwości dla klubów Wisła Płock w zakresie marketingu i sprzedaży biletów, co może przyczynić się do wzrostu ich przychodów i dalszego rozwoju

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.

Realizacja projektu może mieć różnorodny wpływ na życie mieszkańców, w zależności od kontekstu społecznego i kulturowego danej społeczności. Może pomóc w budowaniu więzi społecznych i poczucia przynależności do wspólnej grupy. Uczniowie i mieszkańcy będą czuli się bardziej zintegrowani, gdy będą mieli wspólny symbol poparcia dla lokalnych drużyn sportowych. Posiadanie szalika kibica może zachęcić uczniów i mieszkańców do aktywnego wspierania lokalnych wydarzeń sportowych. Może to prowadzić do większej frekwencji na meczach, co w rezultacie przyczynia się do lepszego wsparcia dla drużyny i atmosfery sportowej w społeczności. W szkołach, gdzie projekt zostanie zrealizowany, może dojść do poprawy atmosfery uczniowskiej. Posiadanie wspólnego symbolu może przyczynić się do zmniejszenia konfliktów i zwiększenia współpracy między uczniami. Realizacja projektu może również wpłynąć pozytywnie na wizerunek Szkoły w społeczności lokalnej. Widoczne zaangażowanie w promowanie ducha sportowego i wspieranie uczniów może zwiększyć prestiż placówek edukacyjnych. Projekt może również pozytywnie wpłynąć na relacje rodzinne, gdyż rodzice będą mogli aktywnie wspierać swoje dzieci podczas lokalnych wydarzeń sportowych, tworząc tym samym wspólne, pozytywne doświadczenia.

3. Atrakcyjność.

"Szalik Wisły Płock dla każdego ucznia" może być atrakcyjny z wielu powodów, zarówno dla uczniów, jak i dla społeczności jako całości.
Posiadanie wspólnego symbolu, jakim jest szalik kibica, może wzmacniać poczucie przynależności do szkoły i lokalnej społeczności. Uczniowie mogą czuć się bardziej zintegrowani i połączeni z innymi osobami, którzy również noszą ten sam szalik.
Posiadanie szalika kibica może być sposobem na aktywne wsparcie dla lokalnej drużyny sportowej. Uczniowie będą mieli możliwość wyrażenia swojego entuzjazmu i poparcia podczas meczów oraz innych wydarzeń sportowych.
Projekt ten może być postrzegany jako unikalny i interesujący, co może przyciągnąć uwagę uczniów, nauczycieli oraz innych członków społeczności szkolnej. Posiadanie szalika kibica może być czymś, co wyróżnia spośród innych.
W dzisiejszych czasach, kiedy wiele osób zmagających się z pandemią, projekty takie jak ten mogą pomóc w ożywieniu ducha sportowego w społecznościach. Zachęcanie do aktywnego wsparcia lokalnych drużyn może mieć pozytywny wpływ na atmosferę społeczną.
Organizacja takiego projektu może wymagać współpracy różnych grup społecznych, takich jak uczniowie, rodzice, nauczyciele, lokalne firmy czy organizacje pozarządowe. Wspólna praca nad realizacją projektu może budować silniejsze relacje między uczestnikami społeczności.
Realizacja projektu może przyczynić się do pozytywnego wizerunku szkoły w społeczności lokalnej oraz wśród potencjalnych uczniów i ich rodziców. To może mieć wpływ na zwiększenie zainteresowania placówką edukacyjną i przyciągnięcie nowych uczniów.
Wszystkie te elementy mogą sprawić, że projekt "Szalik kibica dla każdego ucznia" stanie się atrakcyjny i cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród uczestników społeczności szkolnej oraz mieszkańców.
Inicjatywy tego rodzaju mają potencjał do pozytywnego wpływu na życie mieszkańców i budowania silniejszej i bardziej zjednoczonej społeczności lokalnej.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 przedszkolaki ok. 3.800 uczniów 106.400 zł
2 szkoły podstawowe ok. 9000 uczniów 252.000 zł
3 szkoły średnie ok. 6500 uczniów 182.000 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  540.400 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 brak  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów nie dotyczy
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie ze względu na fakt, iż promowanie marek własnych klubów sportowych/ spółek nie jest zadaniem własnym Gminy. Projekt nie dotyczy zadań własnych Gminy, jakimi zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym są: promocja jednostki samorządu terytorialnego (Gminy) oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Zakup szalików klubowych Wisły Płock dla wyselekcjonowanej grupy mieszkańców Płocka (jedynie dzieci z placówek przedszkolnych i szkół podstawowych) nie jest zadaniem własnym Gminy.
Data dodania 2024-03-20 13:28:41
Data przyjęcia 2024-03-20 13:31:00
Data modyfikacji 2024-07-04 12:21:24
Powrót