Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

22

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

AKTYWNI RAZEM

Lokalizacja
(52.54884014828123, 19.70719814300537)
Ulica uL. ks. I. Lasockiego 14
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
sport
Potencjalni użytkownicy projektu młodzież
dorośli
osoby z niepełnosprawnościami
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNEJ BAZY SPORTOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

PODSTAWOWYM ZAŁOŻENIEM REALIZACJI PROJEKTU JEST MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNEJ BAZY SPORTOWEJ PRZY SOSW NR 2 W PŁOCKU.
W RAMACH ZADANIA PRZEWIDUJE SIĘ  RENOWACJĘ KORTU DO TENISA ORAZ BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ, A TAKŻE ZAKUP ELEMENTÓW  ICH WYPOSAŻENIA.
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE PRZYNIESIE WYMIERNE EFEKTY W ZAKRESIE ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ I UPOWSZECHNIENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY, ABSOLWENTÓW PLACÓWKI JAK RÓWNIEŻ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.
PROFESJONALNA BAZA  W SPOSÓB KOMPLEKSOWY PODNIESIE JAKOŚĆ PRACY PLACÓWKI I TYM SAMYM BĘDZIE NIEODZOWNYM WARUNKIEM OSIĄGANIA SZEROKOZAKROJONYCH EFEKTÓW ZWIĄZANYCH ZE WZROSTEM ŚWIADOMOŚCI ZAPOBIEGANIA OTYŁOŚCI POPRZEZ AKTYWNOŚC RUCHOWĄ.
POZNANIE ZASAD GRY I REGUŁ OBOWIĄZUJĄCYCH PODCZAS GRY W TENISA, PIŁKĘ SIATKOWĄ PLAŻOWĄ, BĘDZIE WARTOŚCIĄ DODANĄ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA  KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY SOSW NR 2.

ZADANIA ZAWARTE W PROJEKCIESĄ ZGODNE ZE STRATEGIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA PŁOCKA DO 2030 ROKU:
        1.2 CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ I UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

PKT. 1. 2. 1 „UPOWSZECHNIANIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ WŚRÓD WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH MIESZKAŃCÓW”.

     
     1.3. ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ DLA REKREACJI I SPORTU WYCZYNOWEGO.

PKT. 1. 3. 3 „ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I BAZY SPRZĘTOWO – LOKALOWEJ DEDYKOWANEJ INNYM DYSCYPLINOM SPORTU…”.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

KLUCZOWYM  ZAŁOŻENIEM ZADANIA ZAWARTEGO W PROJEKCIE JEST ZMODERNIZOWANIE ZEWNĘTRZNEJ BAZY SPORTOWEJ PRZY SOSW NR 2, CO W KLUCZOWY SPOSÓB  PODNIESIE ŚWIADOMOŚĆ PROZDROWOTNĄ I  PRZYCZYNI SIĘ DO UPOWSZECHNIENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD UCZNIÓW, ABSOLWENTÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.
TENIS ZIEMNY JEST SPORTEM BEZPIECZNYM, BEZKONTAKTOWYM, ANGAŻUJĄCYM WSZYSTKIE MIĘŚNIE, KTÓRY MOŻE UPRAWIAĆ KAŻDY BEZ WZGLĘDU NA WIEK, POZWALA NA WDRAŻANIE GRACZY  DO PRZESTRZEGANIA ZASAD FAIR – PLAY ORAZ KSZTAŁTUJE POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI SPOŁECZNEJ.
PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA RÓWNIEŻ STANOWI CIEKAWĄ ALTERATYWĘ DO RODZINNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO.
NOWOCZESNA BAZA SPORTOWA JEST ZATEM ELEMENTEM NIEZBĘDNYM DO ROZWOJU AKTYWNOŚCI W SPOSÓB BEZPIECZNY I KORZYSTNY DLA ZDROWIA.
PRZESTRZEŃ ZAGOSPODAROWANA W SPOSÓB ESTETYCZNY  WIZUALNIE, UMOŻLIWI AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU ORAZ WYPOCZNEK, REGENERACJĘ ORGANIZMU, OBNIŻY POZIOM NAPIĘCIA I  STRESU, A TYM SAMYM BĘDZIE KORZYSTNIE ODDZIAŁYWAĆ NA SFERĘ PSYCHIKI.
OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ ZMODERNIZOWANEJ BAZY SPORTOWEJ SOSW NR 2 WPŁYNIE NA ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ROZWOJEM RUCHOWYM, A TYM SAMYM POZWOLI NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PODCZAS WSPÓLNEJ AKTYWNOŚCI.


ZADANIA ZAWARTE W PROJEKCIESĄ ZGODNE ZE STRATEGIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA PŁOCKA DO 2030 ROKU:
        1.3 CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ I UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

PKT. 1. 2. 1 „UPOWSZECHNIANIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ WŚRÓD WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH MIESZKAŃCÓW”.

     
     1.3. ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ DLA REKREACJI I SPORTU WYCZYNOWEGO.

PKT. 1. 3. 3 „ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I BAZY SPRZĘTOWO – LOKALOWEJ DEDYKOWANEJ INNYM DYSCYPLINOM SPORTU…”

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

WYMIANA NAWIERZCHNI KORTU DO TENISA ZIEMNEGO

353 625 zł

2.

ZAKUP ELEKTRONICZNEJ TABLICY WYNIKÓW NA KORT TENISOWY

18 400 zł

3.

ZAKUP ALUMINIOWEJ ŁAWKI TENISOWEJ ( 2 SIEDZENIA)

2 750 zł

4.

ZAKUP MASZYNY DO WYRZUCANIA PIŁEK TENISOWYCH

18 490 zł

5.

ZAKUP WÓZKA DO PODAWANIA PIŁEK

800 zł

6.

ZAKUP KRZESEŁKA SĘDZIOWSKIEGO

5 800 zł

7.

ZAKUP ZESTAWÓW DO GRY W TENISA ZIEMNEGO (RAKIETY, PIŁKI)

17 790 zł

8.

ZAKUP BLENDY/ WIATROCHRONU Z NADRUKIEM WŁASNYM

2 400 zł

9.

ZAKUP PLANDEK PCV 650 g/m2 DO PRZYKRYCIA BOISK

45 100 zł

10.

WYMIANA PIASKU I TULEI PRZY SŁUPKACH OTACZAJĄCYCH BOISKO

26 000 zł

11.

MODERNIZACJA OGRODZENIA BOISKA

75 000 zł

RAZEM:

566 155 zł

 

Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 BRAK  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów NIE DOTYCZY
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt wycofany przez Wnioskodawcę.
Data dodania 2024-03-20 11:02:11
Data przyjęcia 2024-03-20 11:04:49
Data modyfikacji 2024-07-04 12:23:18
Powrót