Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

37

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Bezpieczne Osiedle Góry - monitoring

Lokalizacja
(52.521080103447964, 19.677786738078456)
Nazwa osiedla Góry
Ulica Płock ul. Góry, Kutnowska, Krakówka, Ciechomi
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu infrastruktura
inna
Potencjalni użytkownicy projektu młodzież
seniorzy
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt zakłada zainstalowanie 6 kamer miejskich przy każdym wjeździe na poszczególne uliczki na osiedlu Góry. Doposażenie osiedla w zaledwie 6 kamer spowoduje poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez objęcie nadzorem niemalże całego osiedla.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada zainstalowanie 6 kamer miejskich w strategicznych punktach każdego wjazdu na poszczególne ulice osiedla Góry. Kamery zostaną umieszczone w sposób zapewniający kompleksowy monitoring wjazdów i wyjazdów z osiedla, obejmujący każdą stronę. Będą one pracować w trybie ciągłym, nagrywając obraz w wysokiej rozdzielczości, co umożliwi precyzyjne monitorowanie każdego pojazdu i osób wkraczających na teren osiedla. Dostęp do nagranych materiałów będzie możliwy dla władz lokalnych oraz policji w razie potrzeby. 

Szczegółowa lokalizacja kamer oraz zakres ich funkcjonowania:

1. Kamera nr 1 – miejsce instalacji skrzyżowanie ul. Kutnowskiej i Gajowej. 

W uzupełnieniu z funkcjonującą kamerą zainstalowaną na skrzyżowaniu 

ul. Kutnowska/Góry/Osiedlowa obejmie monitoringiem ruch pojazdów i osób w całej zachodniej części osiedla Góry.

2. Kamera nr 2 – miejsce instalacji skrzyżowanie ul. Góry/Przyszkolna. Obejmie monitoringiem ruch pojazdów i osób w obrębie ul. Przyszkolnej.

3. Kamery nr 3 i 4 – miejsce instalacji 2 skrzyżowania ul. Góry/Nowoosiedlowa. Obejmie monitoringiem ruch pojazdów i osób na całym obszarze zamieszkania wyznaczonym przez obydwa wjazdy w ul. Nowoosiedlową z ul. Góry.

4. Kamery nr 5 i 6 – miejsce instalacji skrzyżowanie ul. Góry/Łącka/Krakówka/Edukacyjna oraz skrzyżowanie ul. Ciechomicka/Semestralna/Ciechomskiego. Obejmie monitoringiem ruch pojazdów i osób na całym obszarze zamieszkania wyznaczonym przez wjazdy w ul. Edukacyjną, Semestralną i Ciechomskiego.

Szczegółową lokalizację poszczególnych kamer przedstawia załącznik graficzny (mapka) do niniejszego wniosku.

Obrazuje on jednoznacznie, że doposażenie osiedla w zaledwie 6 kamer spowoduje objęciem monitoringiem ogromnej części osiedla, rejestrując ruch zarówno na wjazdach jak i wyjazdach ze wszystkich bocznych uliczek i obszarów zamieszkania.

Projekt dotyczy wszystkich mieszkańców osiedla (dorosłych i dzieci, młodzież oraz seniorów) w nieograniczonym zakresie funkcjonowania w systemie pracy 24 godziny na dobę.

 

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla jest kluczowym priorytetem. Instalacja kamer miejskich przy głównych wjazdach w uliczki na osiedlu Góry pozwoli na szybsze reagowanie w przypadku incydentów drogowych oraz zapobieganie potencjalnym zagrożeniom. 

Wiedza, że teren miasta objęty jest monitoringiem w znaczny sposób wpływa na kulturę zachowania kierowców pojazdów samochodowych oraz na przestrzeganie przez nich przepisów ruchu drogowego, co jednoznacznie przekłada się także na bezpieczeństwo na drogach.

Monitoring wjazdów i wyjazdów z osiedla zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród wszystkich mieszkańców oraz ograniczy możliwość popełniania potencjalnych przestępstw na terenie osiedla. Dostęp do nagranych materiałów dla władz lokalnych i policji umożliwi skuteczniejsze ściganie sprawców wykroczeń oraz prowadzenie dochodzeń w przypadku takich incydentów.

 

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Montaż 6 szt. kompletnych słupów wraz z kamerami 6 x 27.000 zł 162.000,00
2 Inne, pozostałe nieprzewidziane koszty 30.000,00
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  192.000,00
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Roczny koszt utrzymania i eksploatacji kamer 6 x 1300 zł x 12 m-cy 93.600,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  93.600,00
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie przewiduje się konieczności ingerencji w zieleń miejską. Dosyć duża swoboda przestrzeni w wytypowanych lokalizacjach pozwala na usytuowanie kamer w miejscach nie kolidujących z zielenią.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_Propozycje lokalizacji kamer monitoringu na Osiedlu Góry.pdf
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany negatywnie. Koszty projektu zostały źle oszacowane. Zgodnie z art. 4 uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka zgłaszany projekt musi spełniać rożne kryteria m.in.: w § 5 ust. 5 pkt 6 - W ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka nie mogą być zgłaszane projekty, które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, tj. roczny koszt utrzymania realizowanego zadania nie może przekraczać 5% jego wartości. Według podanych kosztów roczny koszt utrzymania realizowanego zadania przekroczy ww. odsetek jego wartości (szacunkowe koszty generowane przez projekt 191 520 zł).
Data dodania 2024-03-17 14:30:34
Data przyjęcia 2024-03-20 12:04:36
Data modyfikacji 2024-07-04 12:47:50
Powrót