Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

10

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

ROZTAŃCZMY PŁOCK

Lokalizacja
(52.547238357870725, 19.70474482055666)
Ulica Piasta Kołodzieja 7
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt wprowadzający do szkół podstawowych systematyczne zajęcia tanecznej rehabilitacji ruchowej.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt „Roztańczmy Płock” dotyczy zorganizowania tanecznych zajęć ruchowych skierowanych do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych,
które mogą odbywać się w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozaszkolnych. Głównymi adresatami projektu będą dzieci i młodzież z nadwagą lub otyłością oraz dla dzieci chcące rozwijać pasję tańca.
Realizacja projektu będzie odbywać się za pośrednictwem Szkoły Podstawowej numer 16 z siedzibą w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7, która posiada odpowiednią infrastrukturę.
Projekt będzie otwarty dla wszystkich młodych ludzi ze wszystkich szkół postawowych na terenie miasta Płocka, spełniających kryteria wstępne.
Zajęcia będą odbywały raz w tygodniu z wybraną grupą lub grupami dzieci (liczba grup zostanie określona na podstawie zainteresowania). Wcześniej w placówkach oświatowych zostaną przeprowadzone badania przesiewowe, których celem będzie wytypowanie kandydatów do uczestnictwa w programie.
Za prowadzenie zajęć będą odpowiadali chętni nauczyciele, którzy zostną przeszkoleni przez uprawnionego instruktora tańca wraz z uzyskaniem
Certyfikatu ukończenia szkolenia lub wykwalifikowani instruktorzy, którzy wcześniej przejdą specjalistyczne szkolenie.
Dodatkowo zostanie powołany opiekun projektu, do którego zadań będzie należał nadzór nad realizacją projektu, w tym przede wszystkim konieczność doszkolenia kadry, systematyczność zajęć i ich jakość, organizacja warsztatów psychoterapeutycznych i dietetycznych dla dzieci i ich rodziców. Będzie on też odpowiedzialny za organizowanie tanecznych wydarzeń i międzyszkolnych
turniejów tanecznych.
W ramach projektu planowane jest także zorganizowanie warsztatów psychoterapeutycznych i dietetycznych dla dzieci i rodziców. zajęcia będą realizowane do końca 2025 roku.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

W naszej ocenie realizacja projektu przyniesie następujące korzyści dla mieszkańców naszego miasta:
1. Przeprowadzenie symulacji dynamiki rozwoju otyłości wśród dzieci i młodzieży na podstawie istniejących i aktualnych badań przesiewowych lub przeprowadzenie tych badań na terenie każdej
placówki przez personel medyczny w szkołach na podstawie aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Wyniki mogą stać się następnie częścią kompleksowej strategii dla miasta Płocka.
2. Zbudowanie świadomości ruchowej u dzieci i młodzieży.
3. Przełamywanie barier psychologicznych dotyczących tańca i szeroko rozumianej aktywności fizycznej, które w szerszym ujęciu pozytywnie wpłyną na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawę dobrostanu psychicznego uczniów i ich kondycji fizycznej oraz będą przeciwdziałać rozwijającej się depresji u dzieci i młodzieży.
4. Urozmaicenie lekcji wychowania fizycznego i/lub zajęć pozaszkolnych o nowe formy oparte o istniejącą podstawę programową.
5. Rozwijanie zdrowej rywalizacji poprzez organizowanie cyklicznych wydarzeń i zawodów na poziomie szkolnym, międzyszkolnym i miejskim.
6. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, zakończone certyfikowanym szkoleniem.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu

 

L.p. Składowe projektu Koszt
1

przeszkolenie kady instruktorskiej i nauczycieli - 3 nauczycieli/ instruktorów

4 500 zł
2 badania przesiewowe 10 000 zł
3 koszty prowadzenia zajęć 27 000 zł
4 koszty wynajmu sali zgodnie z cennikiem 75 zł na 60 min 6 750 zł
5 warsztaty psychodietetyczne 8 000 zł
6 wynagrodzenie opiekuna 10 000 zł
7 warsztaty dietetyczne 8 000 zł
8    
9    
10    
RAZEM: 74 250 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów nie dotyczny
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji wynosi 74.250 zł. Zmiana zakresu projektu dotycząca realizacji zadania wyłącznie w roku budżetowym 2025 została uzgodniona z Pomysłodawcą.
Data dodania 2024-03-12 20:13:13
Data przyjęcia 2024-03-20 08:30:00
Data modyfikacji 2024-07-04 13:37:27
Powrót