Szczegóły projektu
Osiedlowy

Numer projektu

3

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Park u zbiegu ulic Borowickiej i Basenowej

Lokalizacja
(52.513915891142105, 19.773658816776294)
Nazwa osiedla Borowiczki
Ulica Działki u zbiegu ulic Borowickiej i Basenowej
Charakter projektu Osiedlowy
Kategorie projektu infrastruktura
środowisko
Potencjalni użytkownicy projektu seniorzy
rodziny z dziećmi
zwierzęta
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt zakłada utworzenie Parku Kieszonkowego na osiedlu Borowiczki na działce o nr ewidencyjnym 2167/12. Intencją jest zachowanie wolnej, biologicznie czynnej przestrzeni u zbiegu ulic Borowickiej i Basenowej.. Projekt zakłada niewielką ingerencję w już istniejącą przestrzeń zieloną. Chodzi o przywrócenie rekreacyjno-wypoczynkowego charakteru tego obszaru poprzez uzupełnienie go nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, ustawieniem kilku ławek, stolików oraz wytyczeniem ścieżek spacerowych. Projekt ma wpłynąć korzystnie na jakość życia mieszkańców osiedla Borowiczki. Zapewni dostęp do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze. Poprawi warunki sanitarne oraz klimatyczne-oczyszczanie powietrza, produkcje tlenu.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt zakłada utworzenie Parku Kieszonkowego na osiedlu Borowiczki na terenie działki o nr ewidencyjnym 2167/12. Intencją jest zachowanie wolnej, biologicznie czynnej przestrzeni u zbiegu ulic Borowickiej i Basenowej.


Aktualnie teren jest niezagospodarowany. Znajduje się tu kilkanaście dziko rosnących drzew i krzewów.


Obszar działki to w całości teren zielony, będzie miejscem spacerów okolicznych mieszkańców, którym zależy na utrzymaniu zielonego jego charakteru. Jest to jedna z wolnych, biologicznie czynnych przestrzeni idealne miejsce na założenie parku kieszonkowego, łąki kwietnej, itp.


Planowany park spełnia potrzeby mieszkańców osiedla. Stanowiłby również idealne uzupełnienie dla znajdującego się przeciwwagę dla znajdującego się w okolicy placu zabaw dla dzieci.


Atutem projektu jest łatwość realizacji, poprzez niewielką ingerencję w już istniejącą przestrzeń zieloną. Chodzi o ustanowienie rekreacyjno-wypoczynkowego charakteru tego miejsca, dopełnionego nasadzeniami drzew, krzewów, ustawieniem kilku ławek, stolików oraz wytyczeniem ścieżek spacerowych. W celu doświetlenia terenu należy zamontować latarnie parkowe z oświetleniem typu LED

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1. Cel i potrzeba realizacji projektu.
Projekt zakłada utworzenie Parku Kieszonkowego na osiedlu Borowiczki na terenie działki o nr ewidencyjnym 2167/12. Intencją jest zachowanie wolnej,  biologicznie czynnej przestrzeni u zbiegu ulic Borowickiej i Basenowej. Zapewnienie dostępu do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze, poprawę  warunków sanitarnych oraz klimatycznych – oczyszczanie powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie  efektu wyspy ciepła." Planowany park spełnia wszystkie ww. potrzeby mieszkańców osiedla.

Przez lata terenem tym nikt się nie interesował. Należy częściowo zasypać stary "basen", co pozwoli wyeliminować niebezpieczeństwo na tym terenie i jednocześnie zabezpieczyć interes mieszkańców, zapewniając im dostęp do terenów zieleni i poprawiając warunki klimatyczne.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.
Płock jest jednym z miast na prawach powiatu o najmniejszym zadrzewieniu w Polsce i jednocześnie dużym zanieczyszczeniu powietrza z powodu istniejącego w bliskiej okolicy przemysłu petrochemicznego. Aby zmienić ten stan rzeczy należy zadbać o nowe nasadzenia, aby miały szansę się przyjąć i nie uschnąć. Realizacja projektu spełni również potrzeby, dostrzegane przez władze miasta Płocka, polegające na zwiększeniu "udziału terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych", która korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców poprzez m. in.: dostęp do terenów zieleni o rekreacyjnym charakterze, poprawę warunków sanitarnych oraz klimatycznych- oczyszczanie powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła."

3. Atrakcyjność.
Atutem projektu jest łatwość realizacji, poprzez niewielką ingerencję w już istniejącą przestrzeń zieloną Chodzi o zachowanie jego rekreacyjno-wypoczynkowego charakteru, dopełnionego nasadzeniami drzew, krzewów, ustawieniem kilku ławek, stolików. Innowacyjność polega na odwróceniu tendencji urbanistycznych obszaru, poprzez utrzymanie części wspólnych, rekreacyjnych i infrastruktury zielonej. Słowem, nie można ignorować są wszystkie te elementy, które - według wszelkich dostępnych badań i analiz, są niezbędne dla zdrowia mieszkańców miasta w dobie kryzysu klimatycznego.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Nasadzenia (kwietne łąki, trawy, krzewy, drzewka, itp.) 83 735 zł
2 Mała infrastruktura (latarnie parkowe, ławki, śmietniczki, itp. 161 550 zł
3 Prace ziemne (nawiezienie ziemi, przygotowanie terenu, itp.) 160 000 zł
4 Projekt 10 000 zł
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  415 285 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Utrzymanie parku przez 5 lat 70 000 zł
2 Utrzymanie małej architektury przez 5 lat 12 000 zł
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  82 000 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania udziału terenów zieleni urządzonej w obszarach zurbanizowanych, która korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców. To poprawa warunków sanitarnych oraz klimatycznych - oczyszczanie powietrza, produkcje tlenu, zmniejszenie efektu wyspy ciepła. Projekt nie zakłada żadnej wycinki drzew. Przeciwnie, planowane są dodatkowe nasadzenia. To pozwoli zachować "zielony charakter" tej przestrzeni i uchronić przed dalszą wycinką już rosnących tam drzew. Projekt jest tworzony, aby zapobiec wycinkom. Jednocześnie intencją jest, aby planowane nasadzenia pozwoliły na ograniczenie mechanicznego koszenia traw na tym obszarze oraz zminimalizowanie czynnika ludzkiego w utrzymaniu tego terenu zielonego.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_Rzut orientacyjny - oznaczenie terenu.jpg
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 540.000 zł. Zmiana zakresu projektu dotycząca lokalizacji parku wyłącznie na działce o nr ew. 2167/12 została uzgodniona z Pomysłodawcą.
Data dodania 2024-03-11 11:15:46
Data przyjęcia 2024-03-11 11:17:48
Data modyfikacji 2024-07-04 13:19:40
Powrót