Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

7

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Strefa ruchu drogowego dla dzieci

Lokalizacja
(52.545149233188155, 19.725450937677085)
Ulica Zespół Szkół nr 1 w Płocku, ul. F. Piaska 5
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt zakłada renowację ogólnodostępnego Miasteczka Ruchu Drogowego funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku, na osiedlu Międzytorze. Plac manewrowy, usytuowany między garażami Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej a budynkiem szkoły powstał w 1997 roku, z przeznaczeniem do nauki przepisów ruchu drogowego, organizacji szkoleń i egzaminów na kartę rowerową oraz nauki jazdy na rowerze dla wszystkich uczniów szkół podstawowych naszego miasta oraz najmłodszych mieszkańców osiedli Międzytorze i Dworcowa. Projekt kierowany jest także do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Pod opieką dorosłych mogą zdobywać i doskonalić umiejętności bezpiecznego poruszania po drogach w charakterze pieszych i kierujących pojazdami jednośladowymi. Remont obejmie naprawę i uzupełnienie braków w nawierzchni, wymianę oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie terenu. Inwestycja zakłada również objęcie obiektu systemem monitoringu wizyjnego, obsługiwanego przez szkołę. Wartym podkreślenia jest fakt ogólnej dostępności obiektu dla wszystkich mieszkańców Płocka.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Realizacja założonego projektu wymagać będzie demontażu nawierzchni istniejącego miasteczka ruchu drogowego, odzysku elementów, które mogą zostać wykorzystane ponownie oraz wywiezienie i utylizację zbędnych materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania. Następnie nawierzchnia będzie ułożona na nowo z wykorzystaniem materiałów z odzysku oraz uzupełniona nowymi niezbędnymi materiałami (708m2 nawierzchni oraz 1568m obrzeży). W kolejnym etapie robót zostanie wykonane oznakowanie pionowe w postaci znaków drogowych (zakładana ilość znaków - 36) oraz oznakowanie poziome wymalowane farbą chlorokauczukową. Na tym etapie możemy wyróżnić poniższe niezbędne prace i materiały:

• Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, obmiar = 708m2.

• Rozebranie obrzeży 7x20 cm na podsypce, cementowo-piaskowej, obmiar = 1568m

• Zdejmowanie tablic znaków drogowych, zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, obmiar = 36szt.

• Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, o śr. 70 mm - za demontaż x 0,4, obmiar = 36szt.

• Transport wewnętrzny materiałów sztukowych, o masie do 50 kg pojazdami, skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, obmiar = 35t

• Zagęszczenie istniejącej podbudowy, nawierzchni zagęszczarkami, obmiar = 0.1*708 = 70.800m3

• Ręczne odtworzenie koryta głębokości, 20 cm pod obrzeża, obmiar = 0.15*1568 = 235.200m2

• Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6, cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione, zaprawą cementową, obmiar = 1568m

• Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem, ręcznym - 3 cm grubość, warstwy po zagęszczeniu, obmiar = 708m2

• Układanie nawierzchni chodników i placów, z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2, - układanie kostki z odzysku, obmiar = 708m2

• Piasek naturalny kopany, 0.0025m3/m2 * 32.03zł/m3, materiały pomocnicze

• Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, o śr. 70 mm, obmiar = 36szt.

• Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2, obmiar = 36szt.

• Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową, obmiar = 100m2

• Koparko-ładowarka na potrzeby prac montażowych, obmiar = 1kpl.

• Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa, obmiar = 150m

• Zagospodarowanie odpadów gruz z obrzeży - 25 kg/mb, obmiar = 0.025*1568 = 39.200t

• Zużycie mediów licznikowych, obmiar = 1kpl

Realizacja projektu nie przewiduje wycinki drzew i krzewów, zakłada jednak na końcowym etapie realizacji zamierzeń naprawę darniowania z humusowaniem, obmiar = 80m2.

Zamontowanie System Monitoringu Wizyjnego w oparciu o nowy system kamer IP, umożliwi ciągłą obserwację terenu

Miasteczka Ruchu Drogowego w celu uniknięcia kradzieży, uszkodzeń, dewastacji oraz weryfikacji osób przebywających na terenie w

czasie pozalekcyjnym, wpłynie na podniesienie bezpieczeństwo mieszkańców na osiedlu.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Nasz projekt zakłada renowację funkcjonującego obecnie Miastecka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku, do którego uczęszczają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. 

Zakłada także, promowanie wartości edukacji i dbałości o bezpieczeństwo własne – przygotowanie najmłodszych uczniów i dzieci do świadomego i pewnego poruszania się pojazdami jednośladowymi po drogach rowerowych i jezdniach.

Dodatkowo obiekt będzie wykorzystywany podczas zajęć ruchowych i lekcji WF, zajęć świetlicowych i zajęć wychowania komunikacyjnego dla uczniów SP 2 i MP nr 5. 

Jego różnorodne elementy dadzą możliwość ćwiczenia zręczności, współzawodnictwa i kreatywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, co stanowi alternatywę dla telewizora i gier komputerowych. Atrakcyjna i pomysłowo zagospodarowana przestrzeń miasteczka ruchu drogowego zmotywuje dzieci do rozwijania umiejętności jazdy na rowerze i pogłębiania znajomości przepisów ruchu drogowego. Umożliwi ponadto przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową dla dzieci z wielu płockich szkół podstawowych. 

Odnowienie tej przestrzeni wprowadzi spore urozmaicenie i poprawi wizerunek osiedla. Pozwoli także, na organizację imprez edukacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa pieszego w ruchu rowerowym i rowerzystów, rodzinnego spędzania czasu. Przyczyni się do zacieśniania współpracy między społecznością szkolną, Policją i mieszkańcami osiedla. 

Ponadto, objęcie strefy miasteczka ruchu drogowego monitoringiem wizyjnym znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.  

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1

Prace demontażowe:

 • Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, obmiar = 708m2.

 • Rozebranie obrzeży 7x20 cm na podsypce, cementowo-piaskowej, obmiar = 1568m

 • Zdejmowanie tablic znaków drogowych, zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, obmiar = 36szt.

 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, o śr. 70 mm - za demontaż x 0,4, obmiar = 36szt.

 • Transport wewnętrzny materiałów sztukowych, o masie do 50 kg pojazdami, skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, obmiar = 35t

120,000 zł
2

Prace montażowe:

 • Zagęszczenie istniejącej podbudowy, nawierzchni zagęszczarkami, obmiar = 0.1*708 = 70.800m3

 • Ręczne odtworzenie koryta głębokości, 20 cm pod obrzeża, obmiar = 0.15*1568 = 235.200m2

 • Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6, cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione, zaprawą cementową, obmiar = 1568m

 • Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem, ręcznym - 3 cm grubość, warstwy po zagęszczeniu, obmiar = 708m2

 • Układanie nawierzchni chodników i placów, z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2, - układanie kostki z odzysku, obmiar = 708m2

 • Piasek naturalny kopany, 0.0025m3/m2 * 32.03zł/m3, materiały pomocnicze

 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, o śr. 70 mm, obmiar = 36szt.

 • Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2, obmiar = 36szt.

 • Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową, obmiar = 100m2

 • Koparko-ładowarka na potrzeby prac montażowych, obmiar = 1kpl.

240,000 zł
3 Zakupienie oznakowania pionowego (znaki drogowe: zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne itp.) - 36 sztuk 30,000 zł
4

Zagospodarowanie terenu, zużycie mediów licznikowych, prace zabezpieczające i utylizacja:

 • Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa, obmiar = 150m

 • Zagospodarowanie odpadów gruz z obrzeży - 25 kg/mb, obmiar = 0.025*1568 = 39.200t

 • Zużycie mediów licznikowych, obmiar = 1kpl

 • Naprawa darniowania z humusowaniem, obmiar = 80m24

30,000 zł
5

System monitoringu wizyjnego:

 • Tubowa kamera IP 5 Mpx, MOTOZOOM

 • 8-kanałowy rejestrator IP, 8Mpx, 160Mb/s

 • Dysk twardy 2TB do rejestratora

 • 10-portowy switch PoE

 • Puszka montażowa do kamer

 • Kabel instalacyjny UTP kat 5e

 • Koryta kablowe

 • Montaż, konfiguracja, uruchomienie

30,000 zł
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  450,000 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 brak kosztów  
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów nie dotyczy
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji 927.400 zł.
Data dodania 2024-03-07 10:55:16
Data przyjęcia 2024-03-07 15:09:56
Data modyfikacji 2024-07-04 13:09:47
Powrót