Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

6

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Lokalizacja
(52.53795658586718, 19.703414444885272)
Ulica ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu edukacja
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Projekt wyposażenia pracowni teleinformatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Płocku jest inwestycją w przyszłość młodych ludzi i mieszkańców miasta. Dzięki realizacji projektu uczniowie Szkoły będą mogli rozwijać swoje umiejętności informatyczne i zdobywać wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. Pracownia teleinformatyczna będzie również dostępna nieodpłatnie dla mieszkańców Płocka, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt obejmuje wyposażenie pracowni teleinformatycznych w zestawy komputerowe w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, aleja Jana Kilińskiego 4.

Pracownie komputerowe będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych z informatyki, a także do realizacji kształcenia zawodowego w branży mechanicznej, audiowizualnej, poligraficznej, elektroniczno-mechatronicznej i mechanicznej oraz w zawodzie technik informatyk i technik programista.

Nowoczesne wyposażenie pracowni teleinformatycznej będzie także udostępniane mieszkańcom naszego miasta i zaoferuje szeroki wachlarz możliwości edukacyjnych, naukowych, rozrywkowych i innych zgodnych z prawem. Mieszkańcy będą mogli korzystać ze sprzętu komputerowego od środy do piątku w godzinach 16.00 – 18.00. W celu efektywnego wykorzystania sprzętu komputerowego będzie zapewniony dostęp do Internetu oraz opieka administratora. Wyposażenie pracowni będzie w dobrym stanie technicznym, co umożliwi ciągły dostęp do nowoczesnych technologii. Zaproponowanie takiego rozwiązania zapewni mieszkańcom Płocka integrację, rozrywkę i edukację.

Nowe wyposażenie pracowni teleinformatycznych będzie przeciwdziałało wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Płocka. Podniesie efektywność przygotowania uczniów „Siedemdziesiątki” do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zwiększy ich szanse edukacyjne poprzez efektywniejsze przygotowanie do olimpiad technicznych i konkursów przedmiotowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologii informacyjnej oraz będzie służyło realizacji zadań statutowych Zespołu Szkół Technicznych.

Zadanie oparte jest na Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku:

·       Punkt 2.1.1. Rozwój programowy oraz infrastrukturalny szkolnictwa zawodowego;

·       Punkt 2.1.2. Promocja i system zachęt w celu zwiększenia liczby uczniów wybierających szkoły kształcące zawodowo;

·       Punkt 2.1.9. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne;

Punkt 2.1.10. Promocja, system działań i zachęt w celu uzyskania lepszych efektów nauczania w szkołach przedmiotów ścisłych, tj. matematyka, informatyka, chemia, fizyka.

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

1. Współcześnie informatyka jest kluczowym elementem edukacji. Umiejętności informatyczne są niezbędne do podjęcia pracy w wielu zawodach, a także do codziennego życia. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowej podniesie jakość kształcenia, a tym samym wpłynie na zdawalność egzaminów zawodowych. Zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe pozytywnie przekłada się na przyszłą karierę zawodową absolwentów, którzy już dziś dążą do osiągnięcia wysokich wyników egzaminów maturalnych.

Ponadto pracownie teleinformatyczne będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Płocka. Dzięki temu każdy będzie mógł skorzystać z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania do celów edukacyjnych, zawodowych lub osobistych.

2. Projekt podniesie standardy edukacyjne oraz zwiększy walory przygotowania praktycznego młodych mieszańców Płocka do przyszłego funkcjonowania na rynku pracy oraz pozytywnego postrzegania przez społeczeństwo zdobytych przez nich kwalifikacji.

3. Na atrakcyjność projektu wpływa fakt, iż przyszłość młodzieży i jej edukacja są najlepszą inwestycją, natomiast placówka edukacyjna dzięki nowoczesnym pracowniom komputerowym znacznie podniosłaby jakość swojej pracy. Realizacja projektu pozwoliłaby młodym ludziom na poznanie innowacyjnych rozwiązań technologii informacyjnej. Tym samym dałaby absolwentom możliwość lepszego startu w życie zawodowe.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor, urządzenia peryferyjne) 431.946,00 zł
2 Licencje ( Windows PRO, Office 2021 Professional Plus PL MOLP LTSC) 32.147,28 zł
3 CorelDRAW GS Enterprise EDU ed.2023 (incl. 1 Yr CorelSure Maint.) (Win/Mac) 12.320,00 zł
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  476.413,28 zł
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Roczny koszt opłaty za media (Energia elektryczna) 8000,00 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  8000,00 zł
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów PROJEKT NIE BĘDZIE MIAŁ WPŁYWU NA ISTNIEJĄCĄ ZIELEŃ ORAZ NIE PRZEWIDUJE WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Mieszkaniec
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji wynosi 476.413 zł.
Data dodania 2024-03-05 23:54:21
Data przyjęcia 2024-03-06 10:17:28
Data modyfikacji 2024-07-04 13:06:56
Powrót