Szczegóły projektu
Ogólnomiejski

Numer projektu

46

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Nazwa projektu

Projekt budowy Placu Zabaw Bolkowy Gród oraz reaktywowanie w tzw. Parku Przyjaźni i Pokoju w Płocku

Lokalizacja
(52.53794367612789, 19.693231601309805)
Ulica Rybaki
Charakter projektu Ogólnomiejski
Kategorie projektu infrastruktura
kultura
środowisko
Potencjalni użytkownicy projektu dzieci
młodzież
dorośli
Krótki opis projektu
(zostanie podany do publicznej wiadomości)
Inicjatywa zagospodarowanie tzw. „Parku przyjaźni” przy u zbiegu ulic Mostowej i Rybaki z uwzględnieniem faktów historycznych, odbudowy obelisku i przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych terenu zielonego Projekt "Bolkowy Gród" to inicjatywa mająca na celu stworzenie interaktywnego placu zabaw w stylu rycerskim, łączącego elementy historyczne z nowoczesnymi rozwiązaniami, w miejscu reaktywowanego Parku Przyjaźni i Pokoju w Płocku. Poprzez budowę średniowiecznych elementów, takich jak brama wjazdowa i zamek zjeżdżalnia, oraz edukacyjne komponenty, projekt ma służyć nie tylko rozrywce, lecz także edukacji historycznej dzieci.
Pełna charakterystyka projektu
(w tym opis sposobu zapewnienia ogólnodostępności projektu)

Projekt budowy Placu Zabaw "Bolkowy Gród" oraz reaktywowanie w tzw. Parku Przyjaźni i Pokoju w Płocku

Cel Projektu: Stworzenie interaktywnego placu zabaw w stylu rycerskim w miejscu utworzonego z inicjatywy Druha Wacława Milke Parku Przyjaźni i Pokoju. Inauguracja budowy placu zabaw przypada w 2024 roku ogłoszonym przez Radę Miasta Płocka Rokiem Druha Wacława Milke. Założony termin realizacji zadania to jeden rok, tym samym otwarcie nastąpi w roku 925. rocznicy pasowania Bolesława Krzywoustego na rycerza oraz w roku tysiąclecia Zjazdu Gnieźnieńskiego, stanowiącego podwaliny europejskiej współpracy Polski.

 

Projekt ma na celu edukację historyczną oraz rozwijanie kreatywności i aktywności fizycznej dzieci.

Inicjatywa zagospodarowanie tzw. „Parku przyjaźni” przy ul. Mostowej w pobliżu Zajazdu Rybaki z uwzględnieniem faktów historycznych, odbudowy obelisku i przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych terenu zielonego zapoczątkowana została niezależnie z inicjatywy Pani dr Darii Domosławskiej – Radnej Miasta Płocka oraz Pana Bronisława Magierskiego – społecznika i propagatora historii Płocka. Obecna forma tego miejsca związana jest z inicjatywą Druha Wacława Milke, który mając na uwadze fakt ogłoszenia przez ONZ roku 1979 Międzynarodowym Rokiem Dziecka (proklamowano podczas 31 sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 grudnia 1976 roku. Decyzję podjęto uchwałą nr A/RES/31/169) zaproponował utworzenie w Płocku tzw. Parku Przyjaźni i Pokoju. Z pomocą zakładów pracy: Izokor-Instal, Fabryki Maszyn Żniwnych, „Petrobudowy” postawiony został na bulwarze wiślanym symboliczny obelisk z logo Międzynarodowego Roku Dziecka oraz napisem „Dzieciom uśmiech – światu pokój”.  W pobliżu obelisku przez długi czas dzieci różnych narodów sadziły drzewa jako dowód przyjaźni, pokoju i braterstwa dzieci całego świata. 

 

Przez lata miejsce to uległo częściowej degradacji i straciło swój pierwotny charakter, za sprawą społecznej inicjatywy zrodził się pomysł reaktywowania idei parku tworząc atrakcyjne i dostosowane do współczesnych standardów miejsce przy jednoczesnym uszanowaniu tradycyjnych założeń. Od kilku lat miejsce to stanowi teren rozgrywania Turnieju Kuszniczego Płockiej Drużyny Kuszniczej. Tym samym naturalnym założeniem stało się połączenie inicjatyw Druha odzwierciedlających bogatą historię i kulturę miasta. Wyrazem powyższych działań może być ożywienie Parku i przystosowanie miejsca dla najmłodszych Płocczan a jednocześnie osadzenie przestrzeni w historii i tradycji. Stworzony plac zabaw może stać się miejscem uroczystości związanych z lokalnymi tradycjami, jak również wydarzeniami kulturalnymi. Oddając miejsce dzieciom możemy nauczyć je w atrakcyjnej i wesołej formie świętować ważne momenty w historii miasta. Nowe miejsce na turystycznej mapie Płocka stanie się również narzędziem promocji i atrakcją wpisaną w lokalną historię. Warto podkreślić, że tego typu obiekty jak np. plac zabaw „Średniowieczny Wrocław” zaczynają powstawać w Polsce    https://m.facebook.com/PlacZabawSredniowiecznyWroclaw a Płock mając rozwiązaną sprawę  nasadzeń dzięki istniejącym drzewom, które dodatkowo mają swoją historię ma ogromny atut i szansę na stworzenie miejsca kreującego regionalną tożsamość.

 

Elementy Projektu:

 

Brama Wjazdowa:

 

Stylizowana na średniowieczną bramę z herbem Płocka. W bramie umieszczony zostanie kod QR, dzięki czemu możliwe będzie poznania Informacji dotyczących znaczenia herbu oraz możliwość odtworzenia hejnału. Informacje zostaną również umieszczone na specjalnych tablicach edukacyjnych.

 

Plac Rycerski:

 

Wyłożony kostką brukową, aby odzwierciedlić historyczny charakter. W centralnym miejscu przewidziano miejsce na ognisko, dzięki czemu możliwe będzie organizowanie uroczystości i spotkań harcerskich. Plac podczas Dni Historii Płocka, będzie pełnił rolę miejsca rozgrywania Turnieju Kuszniczego organizowanego rokrocznie przez Płocką Drużynę Kuszniczą.  Jako elementy małej architektury przewidziano m.in. drewniane ławki dla rodziców w stylu rycerskim, dyby służące jako element umożliwiający zrobienie pamiątkowej fotografii. W trakcie Dni Historii Płocka miejsce może zostać zaadoptowane na potrzeby warsztatów, podczas których, dzieci będą mogły uczyć się podstawowych rzemieślniczych umiejętności, takich jak malowanie, rzeźbienie czy garncarstwo.

 

Zamek Zjeżdżalnia:

 

Zamek ze zjeżdżalnią naśladujący architekturę średniowiecznego zamku. Powyższa część placu w założeniu połączona będzie z tzw. labiryntem Historii. Dzięki powyższemu rozwiązaniu dzieci będą mogły łączyć zabawę z edukacją. 

 

Edukacyjne Komponenty:

 

Tablice edukacyjne z opisem historii i symboli Płocka. Kody QR odsyłające do strony umożliwiającej poznanie historii miejsca oraz poszerzenie informacji o dziejach Płocka. 

 

Zrównoważony aspekt projektu:

 

W ramach projektu do budowy placu zabaw założono maksymalizację możliwych do wykorzystanie ekologicznych materiałów.

Promocja:

 

Kampania informacyjna poprzez lokalne media, szkoły, drużyny harcerskie i instytucje kultury.

Udział społeczności lokalnej w tworzeniu elementów placu.

 

Projekt ma na celu nie tylko dostarczenie rozrywki, ale także uczczenie ważnego momentu w historii Płocka i Polski. Wielu Płocczan identyfikuje się z tym miejscem co może zostać wykorzystane w kampanii społecznej. Jednocześnie atrakcyjna i utylitarna forma stanowi będzie doskonałe narzędzie zachęcające dzieci do zdobywania wiedzy historycznej.

 

Aby zapewnić ogólnodostępność projektu, przewiduje się szereg środków, w tym:

 

Bezpłatny dostęp: Plac zabaw będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców i odwiedzających, bez konieczności ponoszenia opłat za wstęp.

 

Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami: Projekt uwzględniać będzie potrzeby osób z różnymi typami niepełnosprawności, zapewniając np. rampy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a także elementy dostępne dla dzieci z różnymi zaburzeniami ruchowymi.

 

Poprzez powyższe środki projekt dąży do zapewnienia, dostępności placu dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, sprawności fizycznej czy stanu zdrowia

Uzasadnienie projektu należy przedstawić zgodnie z punktami:
1. Cel i potrzeba realizacji projektu;
2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;
3. Atrakcyjność projektu.

Podstawową przesłanką inicjatywy jest fakt, iż jest to inicjatywa społeczna sformułowana niezależnie przez kilka grup społecznych. Ponadto jest to działanie mające na celu podtrzymanie tożsamości miasta poprzez stworzenie atrakcyjnej w formie przestrzeni służącej:

Edukacji Historycznej: Projekt umożliwi dzieciom i młodzieży zdobycie wiedzy historycznej w atrakcyjnej formie poprzez interaktywne elementy placu zabaw, tablice edukacyjne i inne edukacyjne komponenty. Wprowadzenie takiej formy nauki może przyczynić się do lepszego zrozumienia historii miasta i kraju.

Kreatywność i Aktywność Fizyczna: Interaktywne i tematyczne elementy placu zabaw, takie jak zamek zjeżdżalnia czy labirynt historii, zachęcą dzieci do aktywności fizycznej i rozwijania swojej kreatywności poprzez zabawę.

Utrzymania Dziedzictwa Kulturowego: Projekt reaktywuje istniejące miejsce, które z czasem uległo degradacji, przywracając mu pierwotny charakter oraz dodając nowe elementy nawiązujące do historii miasta. Dzięki temu dziedzictwo kulturowe będzie kontynuowane i pielęgnowane.

Wspólnota Lokalna: Budowa placu zabaw oraz zaangażowanie społeczności lokalnej w projekt mogą przyczynić się do zacieśnienia więzi społecznych, integracji mieszkańców oraz wspólnego działania na rzecz wspólnego dobra. Miejsce może stanowić punkt spotkań środowisk harcerskich, młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża oraz innych społeczności i organizacji.

Atrakcja Turystyczna: Stworzenie unikatowego placu zabaw o tematyce historycznej może przyciągać zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów, wspierając rozwój turystyczny miasta i zwiększając jego atrakcyjność.

Podsumowując, realizacja projektu "Bolkowy Gród" nie tylko przyniesie korzyści w postaci edukacji historycznej i aktywności fizycznej dla dzieci, ale także będzie miała pozytywny wpływ na społeczność lokalną oraz przyczyni się do zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego miasta Płocka.

 

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Prace planistyczne 100000
2 Prace geodezyjne 50000
3 Prace budowlane 1750000
4 Nasadzenia 100000
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 000 000
Szacunkowe koszty generowane przez projekt w kolejnych latach
(np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie)
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszty utrzmania porządku i dozór nad ww. przestrzenią 10000
2 Bieżące remonty 20000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  30 000
Przewidywany wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt "Bolkowy Gród" ma na celu nie tylko stworzenie interaktywnego placu zabaw i reaktywację historycznego miejsca, lecz również pozwoli na ocalenie i przywrócenie historii istniejącym drzewom. Istniejące drzewa, które miały swoje znaczenie w kontekście dawnej historii parku, staną się integralną częścią nowego placu zabaw, będąc świadkami przemijających czasów oraz kontynuując swoją rolę w krajobrazie miasta. Dzięki temu projektowi, nie tylko ożywi się przestrzeń publiczna, ale także zostanie zachowany i uwidoczniony związek z historią poprzez istniejącą roślinność.
Załączniki
(mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice i inne dokumenty istotne dla zgłaszanego projektu)
Folder:
2025_2025_ikonografia.pdf
2025_2025_ikonografia1.pdf
2025_2025_ikonografia4.pdf
2025_2025_ikonografia3.pdf
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca Grupa mieszkańców
Ocena opisowa Projekt zweryfikowany pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji zadania po weryfikacji wynosi 2.000.000 zł
Data dodania 2024-02-27 23:40:09
Data przyjęcia 2024-03-20 14:39:05
Data modyfikacji 2024-07-04 13:00:29
Powrót