Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

SKWER KOMPOZYTORÓW mini park rekreacyjno edukacyjny

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

45

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy młodzież
seniorzy
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Międzytorze
Ulica Lachmana/Gierzyńskiego/Chopina
Krótki opis Utworzenie mini parku rekreacyjno - edukacyjnego na niezagospodarowanym terenie zielonym w pobliżu nowego ronda na Osiedlu Międzytorze (im. Stanisława Moniuszki) w obrębie ulic Lachmana, Gierzyńskiego, Chopina. Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonanie zieleńców, rozbudowę infrastruktury służącej odpoczynkowi, rekreacji i edukacji.
Charakterystyka

Projekt zakłada utworzenie mini parku rekreacyjno - edukacyjnego pn.: "Skwer Kompozytorów" na niezagospodarowanym terenie w pobliżu nowego ronda na Osiedlu Międzytorze (im. Stanisława Moniuszki) w obrębie ulic Lachmana, Gierzyńskiego, Chopina. Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonanie zieleńców, rozbudowę infrastruktury służącej odpoczynkowi, rekreacji i edukacji. Proponujemy nazwać mini park Skwerem Kompozytorów – nawiązując tym samym do patronów ulic oraz nowo powstałego ronda w obrębie realizacji projektu. Budowa skweru ma spełniać jednocześnie dwie funkcje – rekreacyjną oraz edukacyjną. Rekreacyjną zapewni zaplanowana w jego zakresie infrastruktura – mini park może być wyposażony w obiekty małej architektury, np. nowe ławki (zadaszone), pergolę z ławkami i stolikiem, leżaki ze szczebli drewnianych, altany wypoczynkowe z huśtawkami, mały deptak z rabatą kwiatową, urządzenia zabawowe dla maluchów takie jak trampoliny. Rolę edukacyjną mają spełniać elementy takie jak np. ławeczka multimedialna (nawiązująca do życia i twórczości Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina), ścieżka edukacyjna (tablice informacyjne). Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynków, dróg, strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej). Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego. Dołączono mapkę oraz zdjęcia z proponowanymi miejscami realizacji projektu.

 

Uzasadnienie

Osiedle Międzytorze charakteryzuje się bardzo dużym skupiskiem gęsto zbudowanych bloków mieszkalnych przy jednoczesnym braku zagospodarowanych terenów zielonych służących wypoczynkowi oraz rekreacji mieszkańcom. Realizacja projektu "Skwer Kompozytorów" - mini park rekreacyjno - edukacyjny ma na celu zagospodarowanie terenów wokół nowo powstałego ronda im. Stanisałwa Moniuszki poprzez zazielenienie (nowe nasadzenia) oraz stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji. Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym ma być powstanie ścieżki edukacyjnej wraz z ławeczką multimedialną konweniującą swym przekazem z patronami ulic oraz nowo powstałego ronda. Korzyści dla mieszkańców płynące z realizacji projektu: zwiekszenie obszarów zielonych sprzyjających wypoczynkowi, nowa infrastruktura z elementami małej arhitektury służąca rekreacji dla rodzin z dziećmi, ścieżka edukacyjna nie tylko dla dzieci i młodzieży przybliżająca w przystępny sposób życie i twórczość dwoch kompozytorów epoki Romantyzmu. 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  utrzymanie i obsługa ławeczki multimedialnej  1 000
2  sprzątanie terenu i bieżąca konserwacja  3 000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  4 000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  wykonanie projektu  20 000
2  nasadzenia i elementy małej architektury  300 000
3  ławeczka multimedialna i ścieżka edukacyjna  50 000
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  370 000
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Realizacja projektu nie wpłynie negatywnie na istniejącą zieleń.
Załączniki
Folder:
2023_rondo - mini park mapa.jpg
2023_rondo1.jpg
Geolokalizacja
(52.54453406827608, 19.7174334526062)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Zmiana zakresu projektu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą. Możliwość realizacji tylko na działkach o nr 220/3 i 202 obręb 9, ścieżkę edukacyjną będzie wyznaczał istniejący chodnik, a ławki multimedialne zastąpią obecnie istniejące ławki stacjonarne. Działki o nr 224/1, 222 oraz 221 obręb 9 są już zagospodarowane. Znajdują się tam nasadzenia drzew. Na działce 221 obręb 9 znajduje się studnia awaryjna, na wypadek wystąpienia jakiejkolwiek klęski. Działka o nr 256/6 – obręb 9 jest własnością Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 336 925 zł.
Data dodania 2022-03-13 18:12:54
Data przyjęcia 2022-03-15 09:58:55
Data modyfikacji 2022-08-01 13:03:47
Powrót