Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Park kieszonkowy Różane Tysiąclecia wśród drzew

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

23

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
infrastruktura
środowisko
Potencjalni użytkownicy seniorzy
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Tysiąclecia
Ulica F. Kobylińskiego - działka nr. 832
Krótki opis Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na terenie pomiędzy Al. Kobylińskiego, Aleją Nowaka i Szkołą Podstawową nr 16. Będzie to miniaturowy park dostępny dla wszystkich mieszkańców Płocka. Wstępnie w projekcie założono następujące elementy: - zakup i posadzenie drzew, utworzenie rabat np. z róż, traw, bylin lub łąki kwiatowej; - wprowadzenie systemu nawadniającego, hydroboxów; - budowę ścieżek szutrowych umożliwiających spacer po parku kieszonkowym; - opracowanie dokumentacji i projektu; - montaż latarni elektrycznych lub hybrydowych lub solarnych, koszy na śmieci, ławek z oparciem/bez oparcia, stojaka na rowery, ławek podwieszanych z zadaszeniem, ławki dla matek karmiących z przewijakiem, karmików i poidełek dla ptaków. Obecnie istniejąca zieleń i ciąg pieszy zostaną zachowane.
Charakterystyka

Proponujemy utworzenie  terenu parkowego na osiedlu Tysiąclecia w formule „parku kieszonkowego”.  Naszym zdaniem optymalnym miejscem dla takiej inwestycji jest działka numer 832 położona na obszarze pomiędzy Al. Kobylińskiego, Aleją Nowaka i Szkołą Podstawową nr 16. Wspomniany teren to teren zielony, który po zagospodarowaniu stanowiłby nową piękną przestrzeń dla odpoczynku mieszkańców nie tylko Osiedla Tysiąclecia ale również wszystkich płocczan i turystów.

 

Projekt zakłada:

- zakup i posadzenie drzew (około 12 drzew);

- zakup i posadzenie oxygen tree (drzew tlenowych);

- utworzenie rabat np. z róż, traw,  bylin , łąki kwiatowej;

- wprowadzenie systemu nawadniającego, hydrobox;

- budowę ścieżek z nawierzchnią naturalną umożliwiających spacer po parku kieszonkowym;

- opracowanie dokumentacji i projektu;

- zakup i montaż latarni elektrycznych lub hybrydowych lub solarnych (8 szt);

- zakup, montaż koszy na śmieci (6 szt) ;

- zakup i montaż ławek z oparciem/ławka bez oparcia (6 szt);

- zakup i montaż stojaka na rowery (1 szt.); 

- zakup i montaż ławek podwieszanych z zadaszeniem (2 szt.);

- zakup i montaż ławki dla matek karmiących z przewijakiem (1 szt.);

- zakup i montaż karmików i poidełek dla ptaków (4 szt= 2szt. +2 szt.).

Obecnie istniejąca zieleń i ciąg pieszy zostaną zachowane.

 

Mała architektura

Autorzy zakładają w projekcie utworzenie w parku kieszonkowym 5 miejsc do odpoczynku  5 „wysepek” : z ławeczkami 3 x po 2 ławeczki,  1 x 2 ławeczki podwieszane z zadaszeniem, 1 x ławeczka dla matek karmiących z przewijakiem.

Od istniejącego ciągu pieszego do ławeczek poprowadzi układ nieregularnych ścieżek szutrowych, które pozwolą spacerowiczom na przemieszczanie się pomiędzy „wysepkami” z ławeczkami. W pobliżu ławeczek należy umieścić śmietniczki.

Stojak na rowery należy umieścić w pobliżu ścieżki rowerowej.

Teren powinien zostać oświetlony latarniami w zależności od możliwości (elektrycznymi, hybrydowymi lub solarnymi). Autorzy proponują umieszczenie 3 latarni wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 16, 3 latarni wzdłuż istniejącego ciągu pieszego oraz po 1 latarni na istniejących trójkątnych terenach zielonych  (w sumie 2 latarnie – np. solarne).

Nie zapomniano również o akcencie prozwierzęcym. Wśród zaplanowanych nasadzeń znajdą się solidne karmiki i poidełka  dla ptaków

 

 

Nasadzenia (drzewa, róże, trawy,  byliny itp.)

Nawiązując do historii Płocka,  w której zapisane jest, że Płock przez wiele lat był „miastem róż”, autorzy proponują utworzenie rabat różanych tworzących  plamy kolorystyczne z róż okrywowych, róż pomarszczonych, które zostaną wkomponowane w małą architekturę). Wśród nasadzeń należy wykorzystać trawy wysokie ozdobne oraz byliny. 

Ważnym a wręcz kluczowym elementem parku kieszonkowego powinny  być drzewa, które dadzą zbawienny cień i schronienie dla ptaków. Warto rozważyć posadzenie drzew iglastych , które są atrakcyjne przez cały rok.  Autorzy zaplanowali posadzenie drzew tlenowych, które będą  stanowiły swoistą innowację w zieleni miasta  Płocka.

W zależności od wymagań sadzonych roślin zaplanowano system nawodnienia rabat różanych, rabat z bylinami/trawami, natomiast dla drzew zaplanowano hydroboxy.
Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu;

Celem projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców nie tylko osiedla Tysiąclecia ale także wszystkich płocczan poprzez stworzenie nowej zielonej przestrzeni dla rekreacji i wypoczynku.

Utworzenie „parku kieszonkowego” jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku a dokładnie .

1.4. Cel strategiczny: Poprawa jakości powietrza w mieście (1.4.5. Zachowywanie i uwzględnianie w polityce przestrzennej korytarzy powietrznych stanowiących wolne

pasy przestrzeni i zieleni w mieście Płocku w kontekście stworzenia spójnego systemu zieleni miejskie)

3.2. Cel strategiczny: Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego (3.2.3. Zwiększenie dostępności terenów zieleni oraz poprawa czystości w mieście; 3.2.4. Kreacja nowych zielonych przestrzeni zwiększających liczbę miejsc rekreacji; 3.2.5. Rozwój przestrzeni miejskich służących aktywnemu spędzaniu czasu wolnego)

3.3. Cel strategiczny: Zapewnienie wysokiej jakości tkanki miejskiej (3.3.1. Poprawa estetyki oraz jakości przestrzeni i ochrona cennego krajobrazu miasta; 3.3.3. Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych).

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;

Działka na której miałby zostać zlokalizowany park kieszonkowy doskonale nadaje się do urządzenia tam parku kieszonkowego, poprzez swoją niedużą powierzchnie. Tego typu inwestycja z pewnością podniesie atrakcyjność tych terenów oraz będzie dowodem na sprawnie prowadzoną politykę zarządzania miejską przestrzenią zieloną. Park powinien pełnić również funkcję buforową między ruchliwą ulicą Kobylińskiego, ciągiem pieszo – rowerowym tj. al. Nowaka, Pasażem Roguckiego, Aleją Spacerową a zlokalizowanymi zaraz obok obiektami mieszkalnymi i szkołą. Zapewni mieszkańcom możliwość rekreacji oraz stworzy możliwość spędzania wolnego czasu na łonie natury w niedalekiej odległości od swojego miejsca zamieszkania.

 

3.     Atrakcyjność projektu.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia ilości terenów zieleni w Płocku. Będzie on pełnić funkcję rekreacyjno - wypoczynkowe, a dodatkowo przyczyni się do integracji mieszkańców. Teren będzie przyjazny ptakom i owadom. Inwestycja podniesie walory estetyczne osiedla Tysiąclecia, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury i poprawy samopoczucia. Teren będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszty generowane

SZACUNKOWE KOSZTY GENEROWANE PRZEZ PROJEKT W KOLEJNYCH LATACH* (np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie):

 

 

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt rocznie

1.

Utrzymanie zieleni

10 000 zł

2.

Prace konserwatorskie

8 000 zł

3.

Sprzątanie terenu

10 000 zł

4.

Energia elektryczna

12 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

Około 40 000 zł rocznie

Kosztorys

ŁĄCZNY SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU*:

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

zakup i posadzenie drzew (około 12 drzew)

6x1000zł

6x2000zł

2.

Utworzenie 3 rabat np. z róż, traw,  bylin /łąki kwiatowej

10000zł+5000zł+5000zł

3.

drzewa oxygen tree (2 szt)

2x 1000zł

4.

wprowadzenie systemu nawadniającego

15000 zł

5.

hydrobox (14 szt)

14x 100zł

6.

budowę ścieżek szutrowych umożliwiających spacer po parku kieszonkowym;

300m2x 500zł

7.

opracowanie dokumentacji i projektu;

20 000 zł

8.

zakup i montaż latarni elektrycznych lub hybrydowych lub solarnych (8 szt);

8x 15 000 zł

9.

zakup montaż koszy na śmieci (6 szt) ;

 

6x 1400 zł

10.

 zakup i montaż ławek z oparciem/ławka bez oparcia (6 szt);

 

6x 2200 zł

11.

zakup i montaż stojaka na rowery (1 szt.); 

 

1x 3300 zł

12.

zakup i montaż ławek podwieszanych z zadaszeniem (2 szt.);

2x 16 500 zł

13.

 zakup i montaż ławki dla matek karmiących z przewijakiem (1 szt.);

1 x 16 500 zł

14.

 zakup i montaż karmików i poidełek dla ptaków (4 szt= 2szt. +2 szt.);

4 x 400 zł

 

RAZEM:

 435 000 zł

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Celem projektu jest wprowadzenie nasadzeń: drzew, krzewów bez ingerencji w istniejącą roślinność. Funkcjonujące w przestrzeni drzewa i krzewy będą wkomponowane w projektowany park kieszonkowy dzięki czemu żadne z drzew nie będzie podlegać wycince.
Załączniki
Folder:
2023_zał do parku kieszonkowego przykładowa architek.pdf
2023_schemat parku kieszonkowego 001.jpg
Geolokalizacja
(52.55061014730931, 19.687434071110253)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 509 230 zł.
Data dodania 2022-03-13 00:34:42
Data przyjęcia 2022-03-14 08:54:04
Data modyfikacji 2022-08-01 09:20:14
Powrót