Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

16

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica Al. Stanisława Jachowicza 20
Krótki opis PROJEKT OBEJMOWAĆ BĘDZIE: doposażenie Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku.
Charakterystyka

       Założeniem projektu jest doposażenie placówki, co zapewni uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju oraz zdobywanie wiedzy w warunkach zapewniających jak najwyższy poziom edukacji. Doposażenie umożliwi wzbogacenie bazy szkoły, a tym samym stworzy większe możliwości dla uczniów oraz dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Zapewni jednocześnie niewątpliwie wzrost wykorzystania potencjału intelektualnego naszych uczniów. Podwyższając poziom edukacji, dbamy tym samym o młode pokolenie. Zapewniamy im uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego,wychodząc jednocześnie na wprost oczekiwań rodziców.

 

    Zadania zawarte w projekcie są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju miasta Płocka do 2030 roku:

 1.2.Cel strategiczny: Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia.

 

pkt. 1.2.1. „Upowszechnienie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”.

 

pkt. 1.2.2. „Utworzenie oddziałów sportowych w płockich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”.

 

pkt. 1.2.4. „Organizacja i promocja wydarzeń sportowych”.

 2.1. Cel strategiczny: Innowacyjna edukacja.

 

pkt. 2.1.9 „Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne”.

 

pkt. 2.1.10. „Promocja, system działań i zachęt w celu uzyskania lepszych efektów nauczania w szkołach przedmiotów ścisłych (m.in. matematyka, chemia)”.

 

3.1.Cel strategiczny: Wzmacnianie aktywności społecznej płocczan.

 

pkt. 3.1.1. Prowadzenie działań na rzecz: zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii.  

 

Uzasadnienie

 Projekt ukierunkowany jest na doposażenie placówki, co uatrakcyjni proces edukacyjny i poszerzy aspekty rozwojowe społeczności naszego miasta. Wpłynie to niewątpliwie na podniesienie poziomu edukacji dzieci i młodzieży, wzbogaci ich doświadczenia i percepcję rzeczywistości, co zostanie wykorzystane na dalszym etapie edukacyjnym, a także w życiu dorosłym. Empiryczne doznania najdłużej pozostają w pamięci człowieka, zatem podążając za tą ideą pragniemy unowocześnić naszą szkołę, dając uczniom jak najlepszy start w dorosłe życie.

 

Jesteśmy przekonaniu, że warunkiem sine qua non jest doposażenie naszej placówki. Zastosowanie nowoczesnych form i metod pracy jest niemożliwe, bez wdrażania nowoczesności. Dbając o doposażenie naszej szkoły, zapewniamy wysoki standard nauczania. Daje to satysfakcję, zarówno nauczycielom, uczniom, jak i całej społeczności naszego miasta.

 

Zadania zawarte w projekcie są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju miasta Płocka do 2030 roku:

 

 1.2.Cel strategiczny: Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia.

 

pkt. 1.2.1. „Upowszechnienie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”.

 

pkt. 1.2.2. „Utworzenie oddziałów sportowych w płockich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”.

 

pkt. 1.2.4. „Organizacja i promocja wydarzeń sportowych”.

 

 2.1. Cel strategiczny: Innowacyjna edukacja.

 

pkt. 2.1.9 „Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne”.

 

pkt. 2.1.10. „Promocja, system działań i zachęt w celu uzyskania lepszych efektów nauczania w szkołach przedmiotów ścisłych (m.in. matematyka, chemia)”.

 

3.1.Cel strategiczny: Wzmacnianie aktywności społecznej płocczan.

 

pkt. 3.1.1. Prowadzenie działań na rzecz: zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii.

    

 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Koszty zużycia energii.  5000,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku. 537734,30
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  537734,30
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów REALIZACJA PROJEKTU W ŻADEN SPOSÓB NIE WPŁYNIE NA ISTNIEJĄCĄ ZIELEŃ ORAZ NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH WYCINEK DRZEW I KRZEWÓW.
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.52419050204151, 19.65599298950197)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 538 000 zł.
Data dodania 2022-02-28 11:10:52
Data przyjęcia 2022-03-11 10:20:02
Data modyfikacji 2022-08-01 09:04:50
Powrót