Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Sprzęt dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

73

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
środowisko
inna
Potencjalni użytkownicy inni
Ulica Płock
Krótki opis Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Płock-Borowiczki, OSP Płock-Podolszyce, OSP Płock-Trzepowo) poprzez zakup sprzętu niezbędnego do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.
Opis

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka dzięki modernizacji i uzupełnieniu wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Płock-Borowiczki, OSP Płock-Podolszyce, OSP Płock-Trzepowo) poprzez zakup sprzętu niezbędnego do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.

Charakterystyka

Projekt polega na doposażeniu 3. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Płocka poprzez zakup i przekazanie sprzętu ratowniczego niezbędnego podczas akcji ratowniczych związanych z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zdarzeniami jak np. wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.
Strażacy-ratownicy z OSP działający społecznie, niosą ofiarnie pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Umiejscowienie jednostek na terenie miasta – jakim jest Płock znacznie ogranicza możliwość pozyskiwania wsparcia ze środków, z których mogą korzystać np. OSP zlokalizowane na terenach wiejskich.
Strażacy ochotnicy z Płocka kontynuują długą tradycję. Początki ochrony przeciwpożarowej w Płocku sięgają od 1873 roku, czyli od momentu zorganizowania ochotniczej straży pożarnej w Płocku. Choć faktyczne jej utworzenie nastąpiło w 1873 roku, to carskie władze zaborcze decyzję wydały dopiero dwa lata później. W roku 1902 powstała OSP w Borowiczkach, a w roku 1922 w Podolszycach. Płoccy strażacy zapisali się również chwalebnie w dziejach walk o wolność Ojczyzny w czasie obydwu wojen światowych. W listopadzie 1918 roku płoccy strażacy wzięli gremialnie udział w rozbrajaniu wojsk zaborczych. W czasie II wojny światowej, w OSP Podolszyce powstała Placówka ZWZ-AK. Płoccy strażacy byli członkami organizacji konspiracyjnych min. „TOPS”, a wielu jej członków zginęło w walce z okupantem.
W 1947 roku zorganizowana została Miejska Zawodowa Straż Pożarna, jednak ochotnicze formacje kontynuowały swoją działalność. W tym roku powstała jednostka w Trzepowie. Z biegiem czasu i zwiększaniem się terytorium Płocka wszystkie OSP znalazły się w jego granicach, wzmacniając system bezpieczeństwa miasta, choć już wcześniej włączały się w działania na terenie Płocka.
Płockie OSP są członkami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, tworząc Oddział Miejski Związku, będący formalnie związkiem stowarzyszeń.

W ramach swojego działania strażacy OSP ściśle współdziałają z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta, jak Policja, czy Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W swych czynnościach operacyjnych jednostki OSP podlegają bezpośrednio Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP, które koordynuje wszelkie działań ratownicze na obszarze miasta.
W swej działalności zajmują się nie tylko zapobieganiem i gaszeniem pożarów, ale również innymi rodzajami ratownictwa, jak ratownictwo techniczne podczas wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń (zwłaszcza będących wynikiem anomalii pogodowych).
Coraz częściej zdarzające się zjawiska pogodowe o gwałtownym przebiegu powodują duże szkody odczuwalne przez mieszkańców Płocka w postaci zniszczenia mienia lub chociażby utrudnień w poruszaniu się po ulicach miasta spowodowanych zwalonymi drzewami, zalanymi odcinkami ulic. Likwidacja skutków ulew, nawałnic wymaga zaangażowania znacznych sił w tym samym czasie, a udział OSP w akcjach tego typu pozwala na szybkie ich zakończenie i przywrócenie normalnego funkcjonowania mieszkańców miasta i znajdujących się w mieście firm i instytucji.
Duże znaczenie ma udział płockich jednostek OSP w działaniach przeciwpowodziowych realizowanych w mieście oraz poza jego granicami, a służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu mieszkańców miasta oraz w akcjach ratowniczych prowadzonych na obszarach wodnych.
Niestety posiadane przez płockiej jednostki OSP sprzęt jest niekompletny, w znacznej części wysłużony, co w konsekwencji ogranicza zdolność bojową lub realnie grozi jej ograniczeniem, a przez to ograniczeniem udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych.
Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Płocka biorą także udział w zabezpieczeniu imprez sportowych i miejskich uroczystości dbając o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i turystów coraz liczniej odwiedzających Płock i uczestniczących w płockich imprezach kulturalnych.
Ważnym elementem działalności OSP jest profilaktyka, zwłaszcza praca z dziećmi i młodzieżą. Strażacy OSP prowadzą regularnie nieodpłatne zajęcia w płockich przedszkolach i szkołach przekazując najmłodszym zasady bezpiecznego zachowania się oraz udzielania pierwszej pomocy.
Realizacja projektu pozwoli na efektywne prowadzenie działań ratowniczych na terenie Miasta Płocka oraz służących jego bezpieczeństwu. Zakupiony sprzęt zapewni bezpieczeństwo strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych oraz pozwoli szybciej dotrzeć z pomocą do osób wymagających pomocy i miejsc gdzie działania strażaków są niezbędne.
Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo osobiste mieszkańców poprzez zwiększenie środków dostępnych do użycia w sytuacjach, gdy czas oczekiwania na pomoc może mieć wymiar ludzkiego życia.

Projekt obejmuje zakup i przekazanie:
A. OSP w Płocku – Borowiczkach wyposażenia technicznego i sprzętu pożarniczego w postaci:
wyciągarki samochodowej z montażem na posiadanym samochodzie GLM Renault Master 367[M]50
przyczepki transportowej
agregatu prądotwórczego
pilarki do drewna
aparatów ochrony dróg oddechowych z maską i butlą (2 szt.)
butli do AODO (2 szt.)
detektora wielogazowego
torby PSP R1
zestawu szyn Kramera
sygnalizatorów bezruchu (2 szt.)
latarek kątowych z ładowarkami (4 szt.)
hełmów (2 szt.)
butów specjalnych strażackich (2 szt.)
rękawic strażackich (6 szt.)
sztormiaków (6 szt.)
spodni pilarza (2 szt.)
radiostacji nasobnych (2 szt.)
mikrofonogłośników do radiostacji (4 szt.)
drabiny nasadkowej (2 przęsła)
prądownic wodnych (2 szt.)
rozdzielacza

B. OSP w Płocku – Podolszycach:
Lekkiego Samochodu Specjalnego Rozpoznawczo-Ratowniczego z napędem 4x4 (SLRr)
pojazdu typu ATV (quad) z przyczepą ratowniczą, przyczepą transportową i pługiem szybkiego montażu

B. OSP w Płocku – Trzepowie:
Lekkiego Samochodu Specjalnego typu Bus (SLBus)

Oprócz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka, realizacja projektu przyczyni się do wsparcia czterech płockich organizacji pozarządowych, jakimi są: Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku - Borowiczkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku –Podolszycach, Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku –Trzepowie oraz tworzonego przez nie Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Płocku.

Modernizacja i uzupełnienie wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprawi również ich wizerunek w oczach, zwłaszcza młodych płocczan, przyczyniając się do zwiększenia ich aktywności społecznej poprzez motywację do członkostwa w organizacjach pozarządowych, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne w Borowiczkach, Podolszycach i Trzepowie.

Projekt jest zgodny z zadaniami własnymi gminy, do których należy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej swoim mieszkańcom. Jako jedna ze zbiorowych potrzeb tej wspólnoty została wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym.
Wśród jednostek ochrony przeciwpożarowej ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w art. 15 ust. 6 wymienia ochotnicze straże pożarne. Zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy ochotnicza straż pożarna (OSP) i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
OSP powołana jest nie tylko do walki z pożarami, ale również z klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na terenie jej działania (art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Koszty związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej oraz ubezpieczeniem członków OSP ponosi gmina (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

Projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku w szerokim zakresie. Realizacja projektu jest działaniem w zakresie co najmniej dwóch kluczowych kierunków rozwoju. Są nimi, wg. kolejności przyjętej w Strategii kierunki: 2. Dynamiczny hub innowacji i technologii i 3. Harmonijna przestrzeń do życia.
Realizacja projektu odpowiada następującym, zawartym w poszczególnych kierunkach celach i zadaniach:
- w przypadku kluczowego kierunku rozwoju 2. Dynamiczny hub innowacji i technologii, jest to cel strategiczny: 2.5. Adaptacja do zmian klimatu i dostępność infrastruktury technicznej i główne zadanie: 2.5.7. Infrastrukturalne i organizacyjne przygotowanie miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich ewentualne skutki;
- w przypadku kluczowego kierunku rozwoju 3. Harmonijna przestrzeń do życia, jest to cel strategiczny: 3.1.Wzmacnianie aktywności społecznej płocczan i główne zadania: 3.1.2. Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego – zwiększanie bezpieczeństwa osobistego mieszkańców oraz 3.1.6. Wspieranie i aktywizacja płockich organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych oraz wsparcie i promocja płockiego wolontariatu.

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka poprzez modernizację i uzupełnienie wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Płock-Borowiczki, OSP Płock-Podolszyce, OSP Płock-Trzepowo) w sprzęt niezbędny do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.

Zakupy wyposażenia technicznego i sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP w Płocku – Borowiczkach, samochodu dla OSP w Płocku –Trzepowie oraz samochodu i pojazdu ATV (quad) dla OSP w Płocku – Podolszycach jest niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek i efektywnego wykorzystania ich w działaniach ratowniczych na terenie miasta Płocka i na rzecz jej społeczności zwiększając bezpieczeństwo osobiste mieszkańców.

Stan techniczny posiadanego przez OSP w Płocku – Borowiczkach wyposażenia i brak części sprzętu ratowniczego tej OSP nie pozwalają na dysponowanie jej do zadań, które wymagają udziału większej ilości strażaków oraz stosowania określonych środków ochrony osobistej. Stan ten ograniczać może bezpieczeństwo mieszkańców Płocka grożąc im utratą życia, zdrowia lub mienia, zwłaszcza w sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz wydłużać czas usuwania ich ewentualnych skutków.

Zakup Lekkiego Samochodu Specjalnego Rozpoznawczo-Ratowniczego z napędem 4x4 (SLRr) na potrzeby OSP w Płocku – Podolszycach stanowi uzupełnienie użytkowanego przez OSP sprzętu.
Jednostka zajmuje się ratownictwem specjalistycznym, łącząc w swych działaniach zadania w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego, wysokościowego i działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz ratownictwa medycznego. Lekki Samochód Specjalny Rozpoznawczo-Ratowniczy zastąpi wycofany w grudniu 2017 roku, ze względu na zły stan techniczny i nieopłacalny remont, samochód marki ŻUK (rok produkcji 1977). Dotychczasowy brak pojazdu o uniwersalnym charakterze i możliwości poruszania się po gorszych drogach, w terenie lub na terenach podtopionych wydłuża czas dotarcia na miejsce działania oraz ogranicza znacznie możliwości podejmowania działań zwłaszcza w sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych, a zwłaszcza zagrożenia powodziowego ograniczając bezpieczeństwo mieszkańców Płocka grożąc im utratą życia, zdrowia lub mienia.
Posiadany SLRw Fiat Ducato 367[M]89, poprzez swoją specyfikę zabudowy nie pozwala na przewożenie całego sprzętu ograniczając możliwość działania OSP w zakresie działań wymagających wykorzystania łodzi ratowniczej, jak również sprzętu ratownictwa technicznego, wysokościowego lub potrzebnego do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Również możliwość przewozu ratowników potrzebnych do realizacji działań jest ograniczona przez brak drugiego samochodu. Pojazd tego typu pozwoli w bardziej efektywny sposób prowadzić bezpłatne zabezpieczenia medyczne uroczystości patriotycznych i kościelnych oraz imprez kulturalnych i sportowych.
Standard zakupionego pojazdu wpłynie również w znaczący sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i jakości podróży oraz zwiększy bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników w czasie akcji, a jego wyposażenie zwiększy jego zdolności terenowe oraz trwałość i niezawodność.

Pojazdu typu ATV (quad) z przyczepą ratowniczą, przyczepą transportową i pługiem szybkiego montażu stanowi komplementarny zestaw, który pozwoli na podejmowanie działań ratowniczych w warunkach utrudnionego dostępu do osób i miejsc wymagających pomocy lub ewakuacji mienia. Tego typu działania mogą mieć miejsce zwłaszcza w sytuacji powodziowej, gdzie dotarcie samochodami jest utrudnione lub niemożliwe. Pojazd z przyczepą ratowniczą stanowi sprzęt możliwy do wykorzystania w czasie zabezpieczenia imprez kulturalnych organizowanych w terenie nieutwardzonym (jak np. plaża nad Wisłą). Wyposażenie pojazdu w pług pozwala na wykorzystanie go podczas zagrożenia powodziowego lub akcji powodziowej do patrolowania urządzeń przeciwpowodziowych oraz zapewnienia dostaw np. worków na miejsce ich wykorzystania. Pojazd może być również wykorzystywany do odśnieżania dróg dojazdu pojazdów ratowniczych.

Zakup Lekkiego Samochodu Specjalnego typu Bus (SLBus) na potrzeby OSP w Płocku – Trzepowie stanowi modernizację użytkowanego przez OSP sprzętu.
Pojazd zastąpi wyeksploatowany i awaryjny SLBus Volkswagen Transporter T4369[M]50 (rok produkcji 1993), który OSP otrzymała jako pojazd wycofany z Policji.
Sprawny i niezawodny pojazd o uniwersalnym charakterze oraz możliwości przewozu osób i sprzętu pozwoli na efektywne prowadzenie działań ratowniczych poprzez umożliwienie przewozu uzupełnień lub zmian ratowników oraz ich zaopatrzenia w niezbędne materiały lub produkty jak np. wyżywienie w czasie długotrwałych działań, co ma miejsce szczególnie w czasie akcji powodziowej.
Pojazd służyć będzie również pozostałym płockim OSP w czasie działań wymagających użycia znacznych sił, jak np. w czasie działań poszukiwawczo-ratowniczych lub akcji powodziowej oraz wyjazdów na szkolenia specjalistyczne ratowników organizowane w różnych ośrodkach na terenie Polski.
Standard zakupionego pojazdu wpłynie również w znaczący sposób na zwiększenie bezpieczeństwa i jakości podróży oraz zwiększy bezpieczeństwo i komfort pracy ratowników w czasie akcji.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
Modernizacja i uzupełnienie wyposażenia 3. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Płocka może przyczynić się do uratowania życia, zdrowia lub mienia każdego z mieszkańców Płocka, który znajdzie się w sytuacji lub miejscu wymagającym pomocy ze strony Ochotniczej Straży Pożarnej.
Realizacja projektu zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka wobec skutków pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka.

3. Atrakcyjność projektu
Realizacja projektu, z którego efektów skorzystać może każdy z mieszkańców miasta w formie wsparcia jednostek straży pożarnej, cieszącej się od lat najwyższym zaufaniem Polaków stanowić będzie działanie o treści interesującej mieszkańców i media.
Nowoczesne pojazdy wyróżniające się w ruchu drogowym oraz miejscu postoju oznakowane w sposób potwierdzający sfinansowanie ze środków miasta Płocka w ramach budżetu obywatelskiego będzie doskonałą formą potwierdzenia wobec mieszkańców i turystów zaangażowania miasta Płocka w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających w Płocku oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację budżetu obywatelskiego.
Realizacja projektu będzie miała znaczenie w aspekcie zwiększania aktywności społecznej poprzez zainteresowanie płocczan członkostwem w organizacjach pozarządowych, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne oraz potwierdzenie przydatności OSP i jej zmian w kierunku nowoczesnej organizacji ratowniczej.

Koszty generowane

 

 

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt

1.

Paliwo (w zależności od ilości przejechanych km)

100 km/m-c-

45,00zł/ 1

pojazd

2.

Przegląd gwarancyjny

1000,00 zł/
przegląd/samochód

 

500,00 zł/ przegląd/ATV

3.

Ubezpieczanie

1200,00 zł/rok/samochód

 

150,00 zł/rok/ATV

 

50,00 zł/
rok/przyczepa

4.

Przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych

100,00 zł/
rok/aparat

 

RAZEM:

od 6 920,00 zł

 

Kosztorys

 

 

Składowe projektu:

Koszt.

Przyczepka strażacka - służąca do przewozu ładunku w konstrukcji, której należy zastosować:

- pełną podłogę przestrzeni ładunkowej,

- koło wsporne,

- burty skrzyni ładunkowej wysokości co najmniej 20 cm,

- plandekę z demontowanym stelażem.

Kolorystyka i oznakowanie zgodnie z przepisami Państwowej Straży Pożarnej.

Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami.

 

3 500,00

Aparat dróg oddechowych FENZY z maską i butlą (2 szt.)

9 000,00

Latarki kątowe z ładowarkami (4 szt.)

5 400,00

Torba PSP R1

4 500,00

Radiostacja nasobna (2 szt.)

3 500,00

Agregat prądotwórczy

2 500,00

Detektor wielogazowy

2 500,00

Butle do AODO (2 szt.)

2 400,00

Drabina nasadkowa 2 przęsła

2 200,00

Pilarka do drewna

2 200,00

Wyciągarka samochodowa z montażem

2 200,00

Sygnalizator bezruchu (2 szt.)

2 000,00

Prądownica wodna (2 szt.)

1 700,00

Hełm (2 szt.)

1 500,00

Sztormiaki (6 szt.)

1 200,00

Rękawice strażackie (6 szt.)

1 200,00

Mikrofonogłośnik do radiostacji (4 szt.)

880,00

Buty specjalne strażackie (2 szt.)

880,00

Spodnie pilarza (2 szt.)

800,00

Rozdzielacz

800,00

Zestaw szyn Kramera

450,00

Lekki Samochód Specjalny typu Bus (SLBus).
Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami.

Samochód musi posiadać 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą.
Przestrzeń bagażowa za ostatnim rzędem siedzeń powinna wynosić, co najmniej 1000 litrów przy zamontowanych wszystkich siedzeniach.

Samochód musi być wyposażony, w co najmniej:

- sygnalizację ostrzegawczą dźwiękową i świetlną, właściwą dla pojazdów uprzywilejowanych,

- radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP,

- silnik z zapłonem samoczynnym moc min. 130 kM

- klimatyzację z regulacją nawiewu w kabinie kierowcy oraz części pasażerskiej,

- niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe,

- system ułatwiający parkowanie w postaci czujników lub kamer,

- drugi i trzeci rząd siedzeń łatwo i szybko demontowalny,

- hak holowiczy,

- drugi komplet opon kół letnich lub zimowych (innych niż w aucie).

Kolorystyka i oznakowanie zgodnie z przepisami Państwowej Straży Pożarnej.

170 000,00

Lekkiego Samochodu Specjalnego Rozpoznawczo-Ratowniczego z napędem 4x4 (SLRr).
Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami.

Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, 5 miejsc siedzących (siedzenia przodem do kierunku jazdy) łącznie z kierowcą.

Samochód musi być wyposażony, w co najmniej:

- sygnalizację ostrzegawczą dźwiękową i świetlną, właściwą dla pojazdów uprzywilejowanych,

- radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP,

- silnik z zapłonem samoczynnym moc: min. 150 kM,

- automatyczną skrzynię biegów,

- napęd terenowy (4x4), możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej,

- wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu (wyposażona w układ sterowania i rolkową prowadnicę liny),

- hak holowniczy,

- wyposażenie zwiększające zdolność brodzenia,

- zabudowę przestrzeni bagażowej typu hardtop wyposażonej w oświetlenie z bocznymi oknami przesuwnymi,

- bagażnik dachowy,

- oświetlenie pola pracy wokół samochodu,

- klimatyzację,

- niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe,

- system ułatwiający parkowanie w postaci czujników lub kamer,

- opony klasy AT,

- uchwyty do zamocowania wyposażenia: agregat prądotwórczy, pompę, torbę PSP R1, nosze typu deska, sprzętu ratowniczego, klatek do przewozu dwóch psów ratowniczych.

Kolorystyka i oznakowanie zgodnie z przepisami Państwowej Straży Pożarnej.

180 000,00

Pojazd typu ATV (quad) z przyczepą ratowniczą, przyczepą transportową i pługiem szybkiego montażu.

 

Pojazd typu ATV (quad) musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami.

Pojazd musi być przystosowany do przewozu 2 osób siedzących jeden za drugim (jak na motocyklu).

Samochód musi być wyposażony, w co najmniej:

- sygnalizację ostrzegawczą dźwiękową i świetlną, właściwą dla pojazdów uprzywilejowanych,

- silnik chłodzony cieczą 4-suwowy, pojemność minimum 450 cm3, zasilanie - elektroniczny wtrysk paliwa,

- rozrusznik elektryczny,

- napęd 4x4,

- automatyczna skrzynia biegów z biegiem wstecznym,

- reduktor,

- wspomagania układu kierowniczego,

- wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 1 300 kg zamontowaną z przodu, z liną syntetyczną (nylonową) min. 20 m.

- hak holowniczy;

- zaczep służący do awaryjnego holowania umieszczony z przodu pojazdu,

- osłonę rurową przedniej atrapy (lamp przednich oraz chłodnicy,

- bagażnik przedni o nośności min 40 kg,

- bagażnik tylni o nośności min 20 kg,

- łańcuchy śniegowe;

- 2 sztuki homologowanych kasków motocyklowych typ off-road w dominującym kolorze białym,

- 2 sztuki gogli typu off-road,

- 2 pary rękawic motocyklowych wodoodpornych typu off-road rozmiar,

- 2 sztuki homologowanych ochraniaczy kręgosłupa typu „żółw”.

Kolor elementów nadwozia pojazdu:  czerwień - sygnałowa (RAL 3000) lub zbliżony z dopuszczeniem błotników i innych drobnych elementów w kolorze czarnym lub zbliżonym.

Kolorystyka i oznakowanie zgodnie z przepisami Państwowej Straży Pożarnej.

 

Przyczepa ratownicza musi umożliwiać bezpieczne holowanie noszy ratowniczych przez pojazd typu ATV (quad) i być wyposażona w system amortyzacyjny eliminujący drgania, siedzisko, podnóżki oraz szybki system zapinania noszy.

 

Przyczepa transportowa - jednoosiowa służąca do przewozu pojazdu typu ATV (quad) oraz równocześnie przystosowana do przewozu ładunku przez pojazd, w konstrukcji, której należy zastosować:

- pełną podłogę przestrzeni ładunkowej,

- koło wsporne.

Przyczepa musi posiadać możliwość montażu burt wzdłużnych skrzyni ładunkowej wysokości 20 cm, oraz burty tylnej/najazdu wykonanego tak, aby po podniesieniu tworzyły jednolitą całość wraz z burtami bocznymi.

Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami.

 

Pług szybkiego montażu z zestawem montażowym przy pomocy, którego będzie go można łatwo zamontować do pojazdu typu ATV (quad). Pług musi nadawać się do przesuwania materiałów sypkich takich jak: ziemia, piasek, żwir, a także do odśnieżania.

Pług z amortyzacją oraz z regulacją w prawo i lewo, ze sterowaniem za pomocą wciągarki z miejsca kierowcy, ruch pługa w różnych kierunkach.

Konstrukcja pługa lekka, trwała odpowiednio wzmocniona.

Szerokość i wysokość pługa dostosowana odpowiednio do gabarytów pojazdu typu ATV (quad).

70 000,00

 

RAZEM:

471 310,00 zł

 

Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.55046058486421, 19.695818428955135)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-06 12:35:26
Data przyjęcia 2019-09-23 13:20:25
Data modyfikacji 2019-09-23 13:20:25
Powrót