Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Stacja IMIELNICA - rozbudowa systemu roweru miejskiego

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

71

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
sprawy obywatelskie
środowisko
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Imielnica
Ulica os. Imielnica
Krótki opis Rozbudowa systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Imielnica wraz z konsultacjami jej lokalizacji.
Opis

Rozbudowa systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Imielnica wraz z konsultacjami jej lokalizacji.

Charakterystyka

Projekt polega na uzupełnieniu systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Imielnica.
Stacja stanowić będzie integralny element funkcjonującego systemu, w ramach, którego do dyspozycji rowerzystów Płocka są obecnie 25 stacje i 250 rowerów i funkcjonować zgodnie z jego założeniami.
Dokładna lokalizacja stacji na terenie osiedla, na gruncie stanowiącym mienie Gminy Miasto Płock nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie osiedla zostanie zaproponowana przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta Płocka lub miejskie lub jednostki organizacyjne oraz uzgodniona w drodze konsultacji z udziałem mieszkańców osiedla oraz Rady Osiedla.
Projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku w szerokim zakresie. Realizacja projektu jest działaniem w zakresie trzech kluczowych kierunków rozwoju (wg. kolejności przyjętej w Strategii): 1. Zdrowe społeczeństwo; 2. Dynamiczny hub innowacji i technologii; 3. Harmonijna przestrzeń do życia. Realizacja projektu odpowiada następującym, zawartym w poszczególnych kierunkach celach i zadaniach:
W przypadku kluczowego kierunku rozwoju 1. Zdrowe społeczeństwo, jest to cel strategiczny: 1.4. Poprawa jakości powietrza w mieście poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i główne zadania: 1.4.2. Współpraca miasta z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy jakości powietrza, wód i gleb w Płocku oraz 1.4.4. Wprowadzenie efektywnej organizacji ruchu pojazdów na terenie miasta wraz z intensyfikacją działań na rzecz komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej.
W przypadku kluczowego kierunku rozwoju 2. Dynamiczny hub innowacji i technologii, jest to cel strategiczny: 2.6. Zapewnienie wydajnego systemu transportowego i główne zadanie: 2.6.1. Poprawa mobilności w mieście, poprzez rozwój sieci transportu zbiorowego oraz zintegrowany system ruchu rowerowego - rozwój transportu niskoemisyjnego.
W przypadku kluczowego kierunku rozwoju 3. Harmonijna przestrzeń do życia, jest to cel strategiczny: 3.1. Wzmacnianie aktywności społecznej płocczan i główne zadanie: 3.1.1. Prowadzenie działań na rzecz: zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii.

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu
Celem projektu jest rozwój systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO poprzez:
- uzupełnienie systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Imielnica, zawierająca 15. stojaków na rowery i 10. rowerów;
- konsultacje lokalizacji stacji na terenie osiedla Imielnica.

Lokalizacja na terenie osiedla Imielnica stacji systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO zwiększy dostępność do systemu mieszkańcom osiedla, a osobom korzystającym z rowerów umożliwi dostęp do terenu osiedla. Dzięki lokalizacji stacji mieszkańcy osiedla Imielnica będą mieli zapewnioną możliwość skorzystania z rozwiązania dostępnego dla mieszkańców innych osiedli poprzez stacje umieszczone na terenie ich osiedli lub w bezpośredni ich sąsiedztwie.
Konsultacje społeczne dokładnej lokalizacji stacji na terenie osiedla z udziałem mieszkańców osiedla oraz Rady Osiedla będzie działaniem na rzecz: zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się płocczan zamieszkujących osiedle Imielnica z Płockiem poprzez zaangażowanie w podejmowanie dotyczących ich decyzji.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
Stacja Imielnica wpłynie na mobilność mieszkańców osiedla i Płocka, poprzez wykorzystywanie roweru miejskiego w celach realizacji podróży związanych z dotarciem do miejsc pracy, nauki i codziennych zdarzeń lub udział w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych w innych częściach miasta wspomagając system transportu miejskiego.
Bezpośredni dostęp do stacji przyczyni się do wzrostu mobilności mieszkańców nie tylko osiedla stanowiąc atrakcyjny środek transportu alternatywnych do indywidualnego transportu osobowego. Brak stacji przekłada się na wzrost transportu indywidualnego, powodujący min. zanieczyszczenie środowiska naturalnego. To z kolei powoduje spadek, jakości życia w osiedlu, a przez to mieście.
Lokalizacja stacji pozwoli również wyeliminować u mieszkańców osiedla poczucie niesprawiedliwości wynikające z braku bezpośredniego dostępu do systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO.
Stacja przyczyni się także do integracji mieszkańców różnych części miasta, zmniejszając różnice pomiędzy nimi.
Realizacja projektu będzie miała znaczenie w aspekcie zwiększania aktywności społecznej mieszkańców osiedla poprzez udział w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpośrednio ich środowiska zamieszkania.

3. Atrakcyjność projektu
Realizacja projektu, z którego efektów skorzystać może każdy z mieszkańców miasta w formie udostępnienia użytkownikom systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO stacji zlokalizowanej na terenie osiedla Imielnica.
Kolejna stacja systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO zwiększy atrakcyjność systemu poprzez zwiększenie obszaru miasta objętego systemem.
Projekt zwiększy także atrakcyjność Miasta, dzięki udostępnieniu osobom korzystającym z rowerów miejskich obszarów o ograniczonym dotychczas dostępie i eliminacji obszarów Miasta pozbawionych stacji systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO lub bezpośredniego do nich dostępu.

Koszty generowane

 

 

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt

1.

Eksploatacja urządzeń stacji rowerowej w ramach systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO

6 500 zł/m-c * 8 (ilość m-cy realizacji w roku (od kwietnia do listopada)).

 

RAZEM:

52 000 zł

Kosztorys

 

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

Montaż na terenie osiedla IMIELNICA urządzeń stacji rowerowej i eksploatacja w ramach systemu PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO

6 500 zł/m-c * 8 (ilość m-cy realizacji w roku (od kwietnia do listopada)).

2.

Materiały poligraficzne i usługi niezbędne do realizacji konsultacji społecznych dokładnej lokalizacji stacji na terenie osiedla z udziałem mieszkańców osiedla oraz Rady Osiedla

1 500 zł

 

RAZEM:

53 500 zł

Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.53257193635454, 19.765381761837602)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-06 12:19:49
Data przyjęcia 2019-09-23 13:21:11
Data modyfikacji 2019-09-23 13:21:11
Powrót