Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Obywatelski Płock

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

50

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
osoby niepełnosprawne
Ulica Płock
Krótki opis Projekt będący inicjatywą mieszkańców miasta płocka obejmować będzie budowę boiska do teqball, zakup 9-osobowego samochodu oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego dla uczniów płockich szkół, utworzenie poradni małżeństwa i rodziny jak również dokończenie budowy i wyposażenie II piętra CTR. Projekt zapewni rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i sportowej naszego miasta.
Opis

Projekt będący inicjatywą mieszkańców miasta płocka obejmować będzie budowę boiska do teqball, zakup 9-osobowego samochodu oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego dla uczniów płockich szkół, utworzenie poradni małżeństwa i rodziny jak również dokończenie budowy i wyposażenie II piętra CTR.
Projekt zapewni rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i sportowej naszego miasta.

Charakterystyka

Wieloaspektowość projektu sprawia, że skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta o różnych zainteresowaniach i potrzebach. Teqball to nowa dyscyplina sportowa bazująca na piłce nożnej, przeznaczona zarówno dla zawodowych sportowców, jak i amatorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności techniczne.
Teqball to najczystsza forma piłki nożnej, ponieważ nie dochodzi do fizycznego kontaktu między zawodnikami. Dzięki temu gracze nie są narażeni na kontuzje, unika się brutalności i nieczystych zagrań, co dodatkowo zmniejsza prawdopodobieństwo odniesienia urazu.
Teqball nie jest konkurencją dla piłki nożnej, ale jej uzupełnieniem. Doskonale pomaga rozwijać pewność siebie, co jest niezwykle ważną cechą każdego piłkarza. Ma pozytywny wpływ na czas reakcji przy podejmowaniu decyzji na boisku. Doskonale sprawdza się w realiach nowoczesnego futbolu. Ta część projektu zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 wpisuje się w pkt 1.2 Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia, zadanie 1.2.1. Upowszechnianie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców oraz 1.3. Rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego, zadanie 1.3.1. Budowa i modernizacja infrastruktury piłkarskiej celów strategicznych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku
Zakup 9- osobowego samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez ich udział w wyjazdowych zajęciach, warsztatach, konkursach i zawodach sportowych oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa i zgodny jest z  pkt 2.1 innowacyjna edukacja, zadanie 2.1.1. Rozwój programowy i infrastrukturalny szkolnictwa zawodowego celów strategicznych strategii zrównoważonego rozwoju miasta Płocka do 2030 roku.
Zakup 20 szt. Komputerów stacjonarnych, 20 szt. laptopów oraz 15 szt. monitorów interaktywnych dla Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły z Oddziałami Dwujęzycznymi ma na celu podniesienie jakości kształcenia młodzieży. Jagiellonka jest szkołą, która zapewnia najwyższy poziom kształcenia uczniów. Dotychczas z powodu braku nowoczesnego zaplecza technicznego, dostęp do najnowszych innowacyjnych metod edukacji był znacznie ograniczony. Zadanie oparte jest na Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku  - punkt 2.1.9. Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne  oraz punkt 2.1.10 – Promocja, system działań i zachęt w celu uzyskania lepszych efektów nauczania w szkołach przedmiotów ścisłych, tj. matematyka, informatyka, chemia, fizyka.

Poradnia małżeństwa i rodziny to nowa placówka dostępna dla mieszkańców Płocka w ramach której odbywać się będą cykliczne warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy samopomocowe dla małżonków i ich rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych. Obejmuje ponadto działalność punktu konsultacyjnego zapewniającego pomoc psychologiczną i mediacyjną. Poradnia będzie świadczyć usługi dla mieszkańców płocka 2 dni w tygodniu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Drugim aspektem zadania jest przeprowadzenie serii imprez w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa. W marcu 2020 odbędzie się cykl warsztato-konferencji dotyczących tworzenia i pielęgnowania małżeństwa, projekcje filmów związanych tematycznie z małżeństwem oraz forum i bal dla par małżeńskich. Zadanie  oparte jest na Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku pkt 1.1.3 Promocja profilaktyki zdrowotnej i rozwój edukacji prozdrowotnej, w tym dotyczącej zdrowia psychicznego oraz 3.4.2 Rozwijanie oferty wydarzeń kulturalnych w mieście adresowanej do różnych grup odbiorców.

Dokończenie budowy i zakup wyposażenia (m.in. meble, wi-fi, klimatyzacja, monitoring, elektroniczny dostęp, osłony na grzejniki) do II piętra Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2. II piętro CTR powstaje w ramach 7 edycji Budżetu Obywatelskiego z myślą o zapewnieniu pomocy osobom z różnego rodzaju deficytami, w tym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom na wielu płaszczyznach funkcjonowania. Działania na rzecz tego projektu są zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r. Pkt 3.1.3 Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury społecznej

Uzasadnienie

1) Teqball to nowa dyscyplina sportowa bazująca na piłce nożnej, przeznaczona zarówno dla zawodowych sportowców, jak i amatorów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności techniczne. W związku z rosnącym zainteresowaniem tą dyscypliną i dużymi brakami w infrastrukturze, budowa boiska na terenie Płocka zapewni możliwość organizacji imprez klasy mistrzowskiej (boisko spełniać będzie standardy fiteq – światowej federacji teqball) oraz umożliwi dzieciom, młodzieży i wszystkim mieszkańcom miasta spędzanie wolnego czasu w aktywny i nowatorski sposób.
2) Zakup samochodu osobowego zapewni bezpieczeństwo uczniów i zwiększy dostęp młodzieży do oferty edukacyjnej i krajoznawczej, umożliwi udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, ułatwi współpracę z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, miastami partnerskimi i pozytywnie wpłynie na wizerunek placówki.
3) Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby edukacyjne zdolnej młodzieży zwiększy możliwości wykorzystania najnowszych programów dydaktycznych i użycie najnowszych technologii w nauczaniu.
4) Celem projektu utworzenia poradni małżeństwa i rodziny jest akcja promująca i wzmacniająca instytucję małżeństwa i rodziny jako podstawy zdrowego i rozwojowego społeczeństwa oraz stworzenie placówki dla szerokiego grona mieszkańców płocka potrzebujących wsparcia w kryzysie czy dążących do poprawy funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie. W obliczu rosnącej skali rozwodów i licznych problemów rodzinnych   i małżeńskich, poradnia mir ma na celu zmniejszenie tendencji do rozwodów jako formy rozwiązywania problemów małżeńskich i rodzinnych dla mieszkańców płocka. Celem programu jest też edukacja i powiększanie kompetencji potrzebnych do tworzenia zdrowej rodziny czy małżeństwa. Projekt proponuje alternatywną ofertę względem instytucjonalnych form pomocy rodzinie, dąży do zapobiegania eskalacji konfliktu i rozpadu rodziny.
5) II piętro Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 powstaje z myślą o osobach potrzebujących pomocy na wielu płaszczyznach funkcjonowania – rehabilitacji, terapii, rozwijania umiejętności społecznych. Jest kontynuacją myśli Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego oddanego do użytku mieszkańcom miasta w 2016 roku. Zakup wyposażenia do nowo powstałej części zapewni możliwość pełnego wykorzystania potencjału miejsca oraz poszerzy ofertę placówki w zakresie kompleksowego wsparcia w wielu aspektach życia.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys

 

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

Budowa boiska do TEQBALL przy Szkole Podstawowej nr 21

517.832,00

2.

Zakup 20 szt. komputerów stacjonarnych, 20 szt. laptopów i 15 szt. monitorów interaktywnych dla L.O. im. Władysława Jagiełły

311.496,03

3.

Zakup 9-osobowego samochodu dla Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości

139.986,30

4

Płocka Poradnia dla małżeństw i rodzin (MiR) wraz z Tygodniem Małżeństwa i Forum Rodzinnym

68989,00

5.

Dokończenie budowy i zakup wyposażenia (w tym wi-fi, dostęp elektroniczny, monitoring, klimatyzatory, meble i inne) do II piętra centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego

850.000,00

 

RAZEM:

1.888.303,33

 

Załączniki
Folder:
2020_zal. 6-8.pdf
2020_zal. 1-5.pdf
Geolokalizacja
(52.54905141767022, 19.71264124389654)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-08-05 11:53:57
Data przyjęcia 2019-09-23 13:25:41
Data modyfikacji 2019-11-04 09:28:31
Powrót