Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Utwardzenie terenu między blokami przy ul. Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34 (kostka polbruk bezfazowy) , montaż oświetlenia i utworzenie terenu zielonego

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

33

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
sprawy obywatelskie
środowisko
Potencjalni użytkownicy seniorzy
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Miodowa
Ulica dz. 183/6, 182/2, 180, 181/1
Krótki opis To dzięki Państwa głosom będzie można poruszać się po terenie między blokami Topolowa 5 i Kazimierza Wielkiego 34 bezpiecznie, po utwardzonej nawierzchni w sąsiedztwie zielonego terenu, bez narażenia na upadek. Prosimy o głos! Projekt obejmuje utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34 (kostka polbruk bezfazowy), montaż oświetlenia oraz założenie terenu zielonego (trawnik z nasadzeniami lub łąka kwiatowa z zachowaniem istniejących nasadzeń) w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Celem projektu jest poprawa komfortu życia na osiedlu Miodowa, poprawa estetyki osiedla oraz likwidacja miejsc, które stanowią niebezpieczeństwo w ruchu pieszych i utrudniają poruszanie po osiedlu. Obecnie miejsce we wskazanej lokalizacji jest codziennie uczęszczane przez mieszkańców i stanowi ciąg pieszy prowadzący z ul. Kazimierza Wielkiego do sklepów Lidl i Netto oraz dojście do ul. Kobylińskiego. Niestety ze względu na brak utwardzenia nawierzchni tworzy się tam błoto co uniemożliwia poruszanie się mieszkańcom a nierówna nawierzchnia stanowi zagrożenie dla pieszych.
Opis

To dzięki Państwa głosom będzie można poruszać się po terenie między blokami Topolowa 5 i Kazimierza Wielkiego 34 bezpiecznie, po utwardzonej nawierzchni w sąsiedztwie zielonego terenu, bez narażenia na upadek. Prosimy o głos!
Projekt obejmuje utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul.
Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34 (kostka polbruk bezfazowy), montaż oświetlenia oraz założenie terenu zielonego (trawnik z nasadzeniami lub łąka kwiatowa z zachowaniem istniejących nasadzeń) w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Celem projektu jest poprawa komfortu życia na osiedlu Miodowa, poprawa estetyki osiedla oraz likwidacja miejsc, które stanowią niebezpieczeństwo w ruchu pieszych i utrudniają poruszanie po osiedlu.
Obecnie miejsce we wskazanej lokalizacji jest codziennie uczęszczane przez mieszkańców i stanowi ciąg pieszy prowadzący z ul. Kazimierza Wielkiego do sklepów Lidl i Netto oraz dojście do ul. Kobylińskiego.
Niestety ze względu na brak utwardzenia nawierzchni tworzy się tam błoto co uniemożliwia poruszanie się mieszkańcom a nierówna nawierzchnia stanowi zagrożenie dla pieszych.

Charakterystyka

Teren pomiędzy blokami przy ul. Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34 jest często uczęszczanym terenem przez mieszkańców osiedla Miodowa. Stanowi on fragment pieszego łącznika pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego a ul. Kobylińskiego. Niestety brak utwardzenia terenu powoduje, że bardzo często tworzy się tam błoto co utrudnia komunikację pieszych i obniża walory estetyczne tego osiedla.

Projekt obejmuje utwardzenie terenu
Pomiędzy blokami przy ul. Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34 (kostka polbruk bezfazowy), montaż oświetlenia oraz założenie terenu zielonego (trawnika z nasadzeniami lub łąki kwiatowej) w bezpośrednim jego sąsiedztwie z zachowaniem istniejących nasadzeń.
Obecnie miejsce we wskazanej lokalizacji jest codziennie uczęszczane przez mieszkańców i stanowi ciąg pieszy prowadzący z ul. Kazimierza Wielkiego do sklepów Lidl i Netto oraz dojście do ul. Kobylińskiego.
Niestety ze względu na brak utwardzenia nawierzchni tworzy się tam błoto co uniemożliwia poruszanie się mieszkańcom, a nierówna nawierzchnia stanowi zagrożenie dla pieszych, szczególnie osób niepełnosprawnych i seniorów. Kłopot z przejechaniem po wskazanym terenie mają również rodziny z dziećmi korzystające z wózków.
Celem projektu jest poprawa komfortu życia na osiedlu Miodowa, estetyki osiedla, utworzenie na osiedlu miejsc przyjaznych mieszkańcom oraz likwidacja miejsc, które stanowią niebezpieczeństwo w ruchu pieszych i utrudniają poruszanie po osiedlu.

Projekt zakłada realizację następujących elementów:
Utwardzenie terenu około 240 m2
Założenie terenu zielonego około 360 m2
Montaż oświetlenia 3 szt
Opracowanie dokumentacji 1 kpl.

Uzasadnienie

Ad 1.
Cel i potrzeba realizacji projektu:

Celem projektu jest poprawa komfortu życia na osiedlu Miodowa, estetyki osiedla oraz likwidacja miejsc, które stanowią niebezpieczeństwo w ruchu pieszych i utrudniają poruszanie po osiedlu.

Od wielu lat zarówno mieszkańcy osiedla Miodowa a szczególnie bloków ul. Kazimierza Wielkiego 34 i ul. Topolowa 5, mieszkańcy sąsiednich bloków, Radni Rady Miasta Płocka, Radni Rady Mieszkańców Osiedla Miodowa prowadzą działania zmierzające do utwardzenia terenu między blokami przy ul. Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34, co dowodzi potrzeby realizacji projektu.

Projekt wpisuje się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030 i jest zgodny z wizją Płocka, która obejmuje m.in. dążenie do harmonijnej przestrzeni do życia. Celem strategicznym realizacji powyższego jest m.in. pkt 3.2. Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego (3.2.3.); 3.3. Zapewnienie wysokiej jakości tkanki miejskiej (3.3.1, 3.3.3); 3.5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta (3.5.4).

Ad 2.
Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców:

- poprawa jakości życia mieszkańców osiedla Miodowa oraz ułatwienie komunikacji pieszych pomiędzy poszczególnymi częściami osiedla.
- troska o osoby niepełnosprawne i seniorów poprzez likwidację barier architektonicznych i poprawę bezpieczeństwa
- poprawa walorów estetycznych osiedla Miodowa.
- wprowadzenie zieleni – trawnik z nasadzeniami lub łąka kwiatowa - działanie proekologiczne.

Ad 3.
Atrakcyjność projektu:

Realizacja projektu pozwoli mieszkańcom osiedla Miodowa we wskazanej lokalizacji cieszyć się tym co na innych osiedlach Płocka jest już standardem tj. chodnikiem i umożliwi poruszanie się po osiedlu nie brudząc sobie butów, zmniejszając ryzyko upadków osób niepełnosprawnych i seniorów.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszt energii do oświetlenia Zgodny z kosztami ponoszonymi na ogólnomiejskie oświetlenie
Szacunkowo 500 zł/miesięcznie
2 Koszt pielęgnacji  i utrzymania porządku terenu zielonego Zgodny z kosztami  utrzymania terenów zielonych na terenie miasta (pielęgnacja, utrzymanie porządku) 200 zł/miesięcznie
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  700 zł/ miesięcznie
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Utwardzenie terenu 240 m2 Cena jedn. 172,00; wartość brutto
41 280,00 zł
2 Tereny zielone 360 m2 Cena jedn. 20,00; wartość brutto
7 200,00 zł
3 Oświetlenie 3 szt Cena jedn. 15 000,00; wartość brutto
45 000,00 zł
4 Opracowanie dokumentacji 1 kpl. Cena jedn. 10 000,00; wartość brutto
10 000,00 zł
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:

 Brutto:

103 480,00 zł

Załączniki
Folder:
2020_Informacja od zarządcy budynku.pdf
2020_Mapa miejsca realizaji projektu.pdf
2020_Oświadczenie współnoty mieszkaniowej ul. Topolowa 5.pdf
Geolokalizacja
(52.55018397220934, 19.677633051834164)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-30 10:44:28
Data przyjęcia 2019-09-23 13:47:46
Data modyfikacji 2019-09-23 13:47:46
Powrót