Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Powiedz si terapii SI

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

19

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie zdrowie
edukacja
Potencjalni użytkownicy rodziny z dziećmi
inni
Nazwa osiedla Międzytorze
Ulica Faustyna Piaska 5, SP nr 2
Krótki opis Projekt przewiduje utworzenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Płocku sali do terapii integracji sensorycznej, a także profilaktykę w zakresie rozpoznawania i niwelowania zaburzeń rozwojowych u dzieci mieszkających na osiedlu Międzytorze w formie zajęć integracji sensorycznej oraz bezpłatnych konsultacji dla rodziców. Ponadto planowana jest organizacja warsztatów sensoplastycznych dla najmłodszych (z udziałem rodziców) podczas inicjatyw osiedlowych i szkolnych.
Opis

Projekt przewiduje utworzenie w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Płocku sali do terapii integracji sensorycznej, a także profilaktykę w zakresie rozpoznawania i niwelowania zaburzeń rozwojowych u dzieci mieszkających na osiedlu Międzytorze w formie zajęć integracji sensorycznej oraz bezpłatnych konsultacji dla rodziców. Ponadto planowana jest organizacja warsztatów sensoplastycznych dla najmłodszych (z udziałem rodziców) podczas inicjatyw osiedlowych i szkolnych.

Charakterystyka

Projekt zakłada następujące działania na rzecz mieszkańców osiedla Międzytorze:

  • bezpłatną pomoc terapeutyczną i diagnostyczną dla uczniów SzkołyPodstawowej nr 2 (którzy w znaczącej większości są mieszkańcami osiedla);
  • profilaktykę zaburzeń SI - prowadzoną przez terapeutę szkolnego w formie spotkań informacyjnych dla mieszkańców osiedla na temat problemów i barier w rozwoju dzieci na każdym etapie rozwoju oraz metod pracy z dzieckiem w domu;
  • poradnictwo - pomoc terapeuty szkolnego w rozpoznaniu zaburzeń SI i kierowanie w celu diagnozy specjalistycznej do innych placóweki instytucji;
  • ogólnodostępne warsztaty sensoplastyczne dla dzieci (z udziałem rodziców) zamieszkałych na osiedlu Międzytorze podczas inicjatyw osiedlowych i szkolnych.


Projekt przewiduje:

  • przeprowadzenie remontu sali do terapii SI oraz jej wyposażeniew niezbędny sprzęt do terapii sensorycznej, pomoce dydaktyczne oraz materiał do zajęć sensoplastycznych.
Uzasadnienie

1. W każdym roku przybywa dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu poznawczym, społecznym i emocjonalnym, które w znaczny sposób utrudniają im funkcjonowanie i stanowią istotną barierę w przyswajaniu wiedzy i umiejętności, także szkolnych. Są to dzieci z wadami wymowy, deficytami ruchu, słuchu, wzroku i uwagi. Dlatego zajęcia tzw. specjalistyczne dla tych dzieci są koniecznością i z tego rodzaju zajęć powinny korzystać wszystkie potrzebujące dzieci, niezależnie od sytuacji materialnej rodziców. Jedną z metod wykorzystywanych w terapii i stymulacji dzieci jest integracja sensoryczna (SI). Nagły wzrost popularności tej metody terapii nie spowodował, niestety, zwiększenia dostępności do nie], zwłaszcza bezpłatnej. Nadal przeważająca większość potrzebujących dzieci zmuszona jest korzystać z prywatnych gabinetów, gdzie koszty terapii często przewyższają możliwości finansowe rodziców. Ważne jest także wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych w zakresie SI, pedagogizacja rodziców oraz interwencja wśród dzieci najmłodszych. Wychodząc naprzeciw wzrastającym potrzebom naszych mieszkańców - dzieci i ich rodziców, a także mając na uwadze troskę o ich zdrowy rozwój i przyszłość, postanowiliśmy stworzyć na osiedlu Międzytorze profesjonalny gabinet do prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Terapia integracji sensorycznej jest to system ćwiczeń, zabaw i aktywności proponowanych dziecku, który ma prowokować i wyzwalać odpowiednie reakcje sensoryczne. Zajęcia mają postać "naukowej zabawy" z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i są dla dzieci bardzo atrakcyjne. Celem zajęć jest nie tylko zabawa, ale przede wszystkim poprawna integracja pracy zmysłów (dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku, zmysłu równowagi), aby mogły być one użyte w konkretnym działaniu zakończonym sukcesem. W przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, trampoliny, drabinki) dziecko pod okiem terapeuty uczy się, w sposób bardziej efektywny, automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Pomocą terapeutyczną w gabinecie szkolnym objęte mogą być dzieci niepełnosprawne intelektualnie lub ruchowo, z zaburzeniami emocjonalnymi i problemami wychowawczymi, innymi niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami wymagającymi wsparcia, ale przede wszystkim dzieci w normie rozwojowej ze specyficznymi zaburzeniami w obszarze integracji sensorycznej.
Celem nadrzędnym projektu jest poprawa funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci poprzez umożliwienie im bezpłatnego dostępu do deficytowej usługi terapeutycznej, jaką jest terapia SI. Potrzeby środowiska lokalnego dotyczą takiego wsparcia jego mieszkańców, które w sposób znaczący wpłynie na poprawę jakości funkcjonowania i życia oraz udzielenia wsparcia rodzinom w formie zwiększenia dostępu do bezpłatnej terapii SI, a także zwiększenia poziomu wiedzy na temat rozwoju dzieci.


2. Odpowiednio prowadzona terapia SI daje szybko widoczne efekty już w pierwszym okresie jej prowadzenia - dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Terapia służy głównie wyrównywaniu szans rozwoju dzieci, a także minimalizowaniu mikro deficytów rozwojowych dzieci zdrowych. Dzięki realizacji naszego projektu damy naszym dzieciom szansę na lepszy rozwój, bieżące niwelowanie zaburzeń i dysfunkcji, a w konsekwencji zapewnimy im lepszą przyszłość. Dziecko zdrowe, poprawnie funkcjonujące ma możliwość prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie. Jednorazowa inwestycja przyniesie także długofalowe korzyści Szkole Podstawowej nr 2, która przez wiele kolejnych lat będzie mogła zapewnić swoim uczniom profesjonalną, specjalistyczną i bezpłatną pomoc.


3.  Atrakcyjność projektu polega na:

  • bezpłatnym dostępie do terapii sensorycznej dla uczniów SP2;
  • bezpłatnych spotkaniach informacyjnych na temat problemów i barier w rozwoju dzieci oraz metod pracy z dzieckiem w domu, prowadzonych przez terapeutę SI;
  • bezpłatnym poradnictwie - konsultacje prowadzone przez terapeutę w celu rozpoznania zaburzeń SI i kierowanie na diagnozę specjalistyczną  do innych placówek i instytucji;
  • bezpłatnym udziale w ogólnodostępnych warsztatach sensoplastycznych dla dzieci (wraz z rodzicami) zamieszkałych na osiedlu  podczas spotkań i inicjatyw osiedlowych i szkolnych.
Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Zakup profesjonalnego zestawu (sprzętu) do prowadzenia terapii SI i niezbędnych materiałów dydaktycznych 22 000
2 Zakup materiałów do zajęć sensoplastycznych 2 000
3 Remont pomieszczenia 8 000
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  32 000
Załączniki
Folder:
2020_zał.2. wstępny kosztorys zakupu sprzetu.pdf
2020_zał.4. wstępny kosztorys remontu sali do terapii SI.pdf
2020_zał.1. przykładowa wizualizacja sali do terapii SI.pdf
2020_zał.3. wstępny kosztorys zakupu materiałów do warsztatów semsoplastycznych.pdf
Geolokalizacja
(52.54436693011549, 19.724560980758724)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa kompletny
Data dodania 2019-07-19 12:15:30
Data przyjęcia 2019-09-23 13:56:27
Data modyfikacji 2019-11-04 09:34:37
Powrót